Kontrakaanspreeklikheidsversekering: prosedure, voorwaardes, dokumente en aanbevelings
Kontrakaanspreeklikheidsversekering: prosedure, voorwaardes, dokumente en aanbevelings

Video: Kontrakaanspreeklikheidsversekering: prosedure, voorwaardes, dokumente en aanbevelings

Video: Kontrakaanspreeklikheidsversekering: prosedure, voorwaardes, dokumente en aanbevelings
Video: Hoe reinig je het melksysteem van jouw Krups Intuition? 2023, September
Anonim

In die moderne wêreld vereis versekeringseise, verwante konsepte en wette, sowel as die nuanses van siviele versekering spesiale aandag. Dit is belangrik om nie net te verstaan wat in die inhoud van 'n siviele aanspreeklikheidsversekering (BV)-ooreenkoms weerspieël word nie, maar ook om te onderskei tussen die kenmerke wat inherent is aan verskeie gevalle en tipes.

Boonop is die samestelling van die pakket van vereiste dokumente en die prosedure vir die sluiting van 'n ooreenkoms ewe belangrike inligting, dus behoort dit vryelik beskikbaar te wees vir elke burger. Wat beteken kontraktuele aanspreeklikheidsversekering?

kontraktuele aanspreeklikheidsversekering
kontraktuele aanspreeklikheidsversekering

Wat is burgerlike verdedigingversekering?

Die belangrikste onderskeidende kenmerk van sulke ooreenkomste wat op grond van siviele verdedigingsversekering geformuleer is, is dat die onderwerp waaroor die ooreenkoms gesluit word, van eiendomsaard is.

In hierdie praktyk is daar 'n onveranderlike postulaat, dit is ook die basiese reël - as 'n persoon skade aangerig het, hetsyeiendom of fisiese, skade aan die beseerde party veroorsaak het, dan is dit verplig om ten volle te vergoed vir die verliese en verliese wat aangegaan is. Hiervoor word aanspreeklikheidsversekering ingevolge die kontrak gemaak.

Terugbetalingsitems

 • Eiendomsuitgawes van die beseerde party. Hierdie artikel sluit absoluut alle eiendom en finansiële dekking in wat deur die beseerde party geëis word om die eiendom wat deur die skuldige beskadig is, te herstel of ten volle terug te gee. Dit word genoem om die werklike skade te dek wat deur die oortreders aan die slagoffer aangerig is. Dit maak byvoorbeeld voorsiening vir 'n kontrak van verpligte versekering van siviele aanspreeklikheid van die eienaar van 'n motor.
 • Regsuitgawes aangegaan deur die slagoffer. Sluit geld in wat die persoon wat die verlies van regte gely het, spandeer het om dit te herstel. Dit kan byvoorbeeld koste insluit wat voortspruit uit die herroeping van goedere of dienste, verskeie regskostes.
 • Inkomste ontvang deur die slagoffer. As die eiendom wat gely het as gevolg van die optrede van die dader inkomste aan sy eienaar gebring het, dan is die dader verplig om die bedrag van die voordeel wat verlore gegaan het vir 'n spesifieke tydperk en onder sekere voorwaardes te vergoed. Hierdie prosedure word duidelik uiteengesit in die vyftiende artikel van die Burgerlike Wetboek van die Russiese Federasie.
 • Vergoeding vir skade wat aan die gesondheid en lewe van die slagoffer veroorsaak is.

Dit is opmerklik dat aanspreeklikheidsversekering kragtens die kontrak in hierdie geval nie net van toepassing sal wees op aksies wat vernietigend (vernietigend) van aard is nie, maar ook op gevallegebrek aan optrede wat skade aan die slagoffer veroorsaak.

Klassifikasie van aanspreeklikheid

Siviele aanspreeklikheid word in twee komponente verdeel: kontraktueel en nie-kontraktueel.

In 'n kontraktuele geval is die reëls, verpligtinge en aanspreeklikheid, sowel as straf vir nie-nakoming, wat in die teks van die betrokke kontrak uitgespel word, onderhewig aan regulasie.

GO van 'n kontraktuele tipe word beperk deur die reëls van versekering en die prosedure, of aanspreeklikheid waarvoor die wet voorsiening maak of deur persoonlike ooreenkoms van die partye tot die kontrak. Die bepalings van die aanspreeklikheidsversekeringskontrak sal hieronder bespreek word.

bepalings van die aanspreeklikheidsversekeringskontrak
bepalings van die aanspreeklikheidsversekeringskontrak

Dit wil sê, daar is twee opsies. Eerstens: die raamwerk waarbinne die kontrak uitgevoer word, word gereguleer deur wetgewende vorme en wetlik beperkte aanspreeklikheidsgrense. Die tweede opsie: die twee partye by die kontrak kom onafhanklik ooreen oor die omvang van verantwoordelikheid – wie, hoe en waarvoor sal verantwoordelik wees.

Alle ooreenkomste wat deur die kontrak gereguleer word, moet duidelik uitgespel word, alle bepalings, bedrae en regte moet vasgestel word.

Die nie-kontraktuele vorm van burgerlike verdediging (dit word ook tort genoem) word slegs deur wetgewing en ander regulatoriese regshandelinge gereguleer.

Die algemeenste is kontraktuele aanspreeklikheidsversekering.

Daar moet kennis geneem word dat daar verskillende aanspreeklikheidsregimes is. Daar is byvoorbeeld verskillende tipes regsgedinge, afhangende van of kontrak of onreg gebruik word:

 • Volgens toestandoorsprong van skade.
 • By wet van verjaring.
 • Op die bewyslas.
 • Deur die afwesigheid of teenwoordigheid van vergoeding vir morele skade.
 • Ander modusse. So 'n onderskeid tussen burgerlike verdediging is 'n noodsaaklikheid ingeval 'n onwettige optrede plaasvind wat verband hou met verpligtinge ingevolge die kontrak.

'n Voorbeeld is die geval wanneer 'n passasier wat gely het onder die optrede van die vervoerder die reg het om onafhanklik die wyse van geregtelike teregstelling en die tipe eisverklaring te kies.

siviele aanspreeklikheidsversekeringskontrak vir die veroorsaking van skade
siviele aanspreeklikheidsversekeringskontrak vir die veroorsaking van skade

Hoekom moet jy dalk 'n aanspreeklikheidsversekeringskontrak sluit?

Kenmerke

Die Burgerlike Wetboek van die Russiese Federasie stel sommige kenmerke reg wat die werking van 'n siviele verdedigingsversekeringskontrak vergesel. Dit word uiteengesit in die 48ste hoofstuk, in artikel No. 932:

 1. Slegs een enkele polishouer kan verseker teen die risiko van aanspreeklikheid wat mag ontstaan vir kontrakbreuk.
 2. Die begunstigde kan ook verseker wees. Terselfdertyd maak dit nie saak of dit in die kontrak vasgestel is of nie, in wie se guns dit gesluit is (ten gunste van die versekerde, begunstigde, ander persone, in niemand se guns nie).
 3. Die versekerde risiko van aanspreeklikheid wat voortspruit uit kontrakbreuk word deur die wet voorsien.

tipes kontrakte

Daar is tans 'n aantal van die mees algemene versekeringskontrakte, wat verskeie gevalle van 'n versekeringsaard en siviele aanspreeklikheid weerspieël wat van ander tipes verskilverantwoordelikheid.

Tipe aanspreeklikheidsrisikoversekering sluit in:

 • Versekering van burgerlike verdediging-ontwikkelaar.
 • Toeroperateur.
 • Motoreienaars. Dit is 'n voertuigeienaar se aanspreeklikheidsversekeringskontrak.
 • Vagvervoerders of passasiersvragmotors.
 • Beseringsaanspreeklikheidsversekeringskontrak.

In die proses om die kenmerke van versekering om verskeie redes en burgerlike verdediging te oorweeg, sal dit nie oorbodig wees om spesiale aandag aan elk van die bogenoemde tipes kontrak te gee nie.

Versekeringskontrak van burgerlike verdediging-ontwikkelaar

In ooreenstemming met die wysigings wat in die Federale Wet aangeneem is, moet ontwikkelaars sekere verpligtinge nakom rakende die oordrag van residensiële persele aan daardie deelnemers wat in die gesluite ooreenkoms voorkom.

Die verskaffing van 'n soort sekuriteit is so 'n verpligting. Daar is verskeie maniere om 'n deposito te kies:

 1. Bankwaarborg.
 2. Kontrak van siviele aanspreeklikheidsversekering van die ontwikkelaar teen die risiko wat kan ontstaan as gevolg van wanbetaling.
skade aanspreeklikheid versekeringskontrak
skade aanspreeklikheid versekeringskontrak

In hierdie geval sal die versekeringskontrak gesluit moet word nog voordat al die nodige dokumente ingevolge die gedeelde konstruksie-ooreenkoms of ander konstruksiekontrak met Rosreestr ingedien word.

Wanneer so 'n ooreenkoms aangegaan word, sal die doel van versekering die eiendomsbelange van die versekerde (in hierdie geval, die ontwikkelaar) wees, wat onlosmaaklik met die belange verbind isbegunstigdes, dit wil sê deelnemers aan gedeelde konstruksie.

'n Versekerde gebeurtenis is die ontwikkelaar se versuim om sy verpligtinge na te kom om behuising aan deelnemers aan 'n gedeelde konstruksie-ooreenkoms te verhuur. In hierdie geval moet alle versekeringsbedrae en verliese in ooreenstemming met die gedeelde konstruksie-ooreenkoms bereken word.

kontrak van verpligte versekering van siviele aanspreeklikheid van die toeroperateur

As ons praat oor die kontraktuele verhouding met betrekking tot die reiskontrak, en die wanbetaling deur die toeroperateur (wat in hierdie geval die Versekerde is), dan is die kliënte van die firma (wat die begunstigdes is) geregtig om in te dien skriftelike eise vir die dekking van alle uitgawes wat aangegaan is, insluitend die aantal en koste van die toer self.

In hierdie geval tree Federale Wet No. 132 op as die regerende wetgewende wet, wat die basiese beginsels van toerisme-aktiwiteite vasstel, sowel as die reëls vir siviele verdedigingsversekering.

In die geval van versekering van die toeroperateur se siviele aanspreeklikheidsversekering kan risiko's wees:

 • Verliese wat ontstaan het as gevolg van algehele nie-nakoming of onbehoorlike nakoming deur die Versekerde van sy verpligtinge.
 • Die teenwoordigheid van ongespesifiseerde situasies in die toerismeproduk.
 • Skending van maatreëls om die veiligheid van die kliënt van die toeroperateur te verseker tydens die organisasie van die reis of direk in die proses van die reis.

Ingevolge hierdie ooreenkoms sluit die versekeringsvergoeding die bedrae in wat deur die toeroperateur se aanspreeklikheidsversekeringskontrak vasgestel is, sowel as vergoeding vir die skade wat werklik aan die begunstigde aangerig is.

Versekering burgerlike verdedigingvoertuigeienaars

In ooreenstemming met die wetgewing wat tans in die gebied van die Russiese Federasie van krag is, is elke eienaar van 'n voertuig of eienaar van 'n taxi-vloot verplig om 'n verpligte versekeringskontrak met 'n versekeringskontrak, oftewel OSAGO, te sluit.

sluiting van 'n aanspreeklikheidsversekeringskontrak
sluiting van 'n aanspreeklikheidsversekeringskontrak

Hierdie tipe is vandag die algemeenste op die mark vir sulke dienste. Die belangrikste versekerde gebeure kragtens die OSAGO-ooreenkoms sluit in:

 • Skade aangerig aan 'n passasier of ander voertuig as gevolg van 'n ongeluk.
 • skade aan eiendom, uitgesluit skade aan die gesondheid van die slagoffer.
 • Nie meer as twee voertuie is in 'n ongeluk betrokke nie. Dit alles word voorsien deur die kontrak van verpligte aanspreeklikheidsversekering van voertuigeienaars.

Albei voertuie wat in 'n ongeluk betrokke is, moet OSAGO-polisse hê.

Vervoerder se siviele aanspreeklikheidsversekeringskontrak

In hierdie geval word die vervoerder se aanspreeklikheid gereguleer deur Federale Wet No. 67. In ooreenstemming met hierdie wet word van alle regsentiteite, firmas, ondernemings, organisasies wat dienste verskaf vir enige tipe vervoer vereis om hul burgerlike verdediging te verseker as hulle passasiers vervoer.

Met die uitsondering van die moltrein en passasierstipe taxi's, verplig die wet vervoerders wat die volgende vervoermiddels gebruik om hul passasiers te verseker:

 • Spoorweg. Boonop word versekering voorsien vir vervoer na absoluut enige afstand. Word ook gereguleer deur die Handves van spoorwegvervoer.
 • Lug. Versekeringnodig vir vervoer oor afstande van enige afstand, insluitend deur helikopters. Hierdie aktiwiteit word gereguleer deur die Air Code. Wat anders het jy 'n siviele aanspreeklikheidsversekeringskontrak vir voertuigeienaars nodig?
 • Marine. Die aktiwiteit word gereguleer deur die Maritieme Navigasiekode. Wanneer dit by die vervoer van goedere kom.
 • Binne water. Beheer word uitgevoer op grond van die binnelandse watervervoerkode.
 • Grond. Hierdie kategorie sluit trems, busse, trolliebusse, metro, monospoorvervoer in. Regulering word uitgevoer op grond van die Handves van Padvervoer en Stedelike Oppervlakte-Elektriese Vervoer.
kontrak van verpligte aanspreeklikheidsversekering van voertuigeienaars
kontrak van verpligte aanspreeklikheidsversekering van voertuigeienaars

Openbare aanspreeklikheidsversekeringskontrak vir skade

Die Burgerlike Wetboek van die Russiese Federasie en die wet op versekering bevat bepalings oor aanspreeklikheid, wat ingesluit kan word in die kontraktuele en onregmatige vorm van regulering van vergoeding vir versekerde gebeurtenisse. Naamlik:

 1. Dit word toegelaat om die risiko van siviele verdediging van die versekerde self te verseker ooreenkomstig die kontrak waarin hy sekere verpligtinge dra in geval van benadeling of skade aan ander persone.
 2. Die kontrak moet noodwendig die een spesifiseer wat verantwoordelik is. Andersins sal alle verantwoordelikheid op die versekerde val.
 3. 'n Siviele verdedigingsversekeringskontrak vir skade of benadeling word altyd beskou as gesluit ten gunste van die slagoffer. Ongeag of jy versekering hetpolishouer.

Wat anders kan 'n verpligte aanspreeklikheidsversekeringskontrak wees?

Derdepartyversekering

As ons hierdie tipe oorweeg op die voorbeeld van 'n ooreenkoms wat verband hou met bou- en installasiewerk, sal dit duidelik word wat burgerlike verdedigingsversekering aan derde partye is.

In hierdie geval kan die kontrak gesluit word deur die ontwikkelaar, wat die eerste versekerde sal wees, die hoofkontrakteur, wat die tweede sal wees, en die persoon wat direk verseker is en as die begunstigde optree.

Die voorwerp kan beide eiendomsbelang en skade wees, skade wat aan derde partye veroorsaak kan word tydens konstruksie- en installasiewerk, of werk wat verband hou met ingebruikneming.

In hierdie geval word versekeringsrisiko's erken:

 • Skade veroorsaak aan die gesondheid of lewe van derde partye.
 • Skade aan derdeparty-eiendom.
 • Gevangenes het in een geval eiendom, gesondheid en lewe van derde partye benadeel.
aanspreeklikheidsrisikoversekeringskontrak
aanspreeklikheidsrisikoversekeringskontrak

Vereiste dokumente en volgorde van registrasie

Versekering van enige tipe burgerlike verdediging word altyd volgens 'n sekere prosedure uitgevoer.

Hierdie prosedure word gereguleer deur die kode van versekeringsreëls. Dit sluit in:

 • Jy moet 'n skriftelike aansoek indien wat 'n versoek vir die verskaffing van versekeringsdienste sal bevat. Daarna vind 'n vergadering van die twee partye plaas om onderhandelinge te voer, waarin alles sonder bespreking bespreek worduitsluiting verpligtinge en voorwaardes. Terselfdertyd is die verteenwoordiger van die versekeringsmaatskappy verplig om die burger in te lig oor al die voorwaardes, moontlike risiko's en voorregte spesifiek vir elk van die produkte wat aangebied word.
 • In ooreenstemming met die beginsel van goeie trou in die versekeringsbedryf, moet 'n persoon of organisasie wat sulke dienste lewer, sy kliënte eerlik en volledig in kennis stel van die bepalings van die kontrak.
 • Na bespreking van die bepalings, weerspieël die ooreenkoms die wil van die polishouer.
 • Die kontrak moet inligting soos die van, voornaam, patroniem en kontakte van die polishouer bevat.
 • Die bedrag van risikoversekering vir die veroorsaak van eiendomskade moet ooreengekom en aangedui word.
 • Dit is ook nodig om die tydperk van versekering, premies, tipe, asook die metode waarvolgens bydraes gemaak sal word, aan te dui.
 • 'n Afsonderlike item moet gevalle aandui wat nie verseker is nie, en wanneer vergoeding nie toegeken sal word nie.

Siviele verdedigingsversekering is dus 'n sekere dwingende maatreël op staatsvlak, waarvoor die wet voorsiening maak, die Burgerlike Wetboek van die Russiese Federasie, of deur 'n aanspreeklikheidsrisikoversekeringskontrak wat ooreenstem met 'n sekere tipe, wat toegepas word wanneer daar 'n skending van regte en daar is 'n behoefte om dit te herstel wanneer skade of besering veroorsaak is en herstel moet word.

Dit is hoekom die wetlike raamwerk so belangrik is. Dit is ontwerp om die implementering van sekere maatreëls te reguleer wat daarop gemik is om in die behoeftes van die beseerde persoon te voorsien ten koste van die oortreder of oortreder,hom benadeel.

Aanbeveel: