Skuldnovasie: die essensie van die prosedure, die prosedure, die nodige dokumente
Skuldnovasie: die essensie van die prosedure, die prosedure, die nodige dokumente

Video: Skuldnovasie: die essensie van die prosedure, die prosedure, die nodige dokumente

Video: Skuldnovasie: die essensie van die prosedure, die prosedure, die nodige dokumente
Video: Zostań wymiataczem w sprzedaży 2023, September
Anonim

Omskakeling van 'n skuld in 'n leningsverpligting - 'n prosedure wat uitgevoer word by die sluiting van 'n ooreenkoms om ou skuld wat die verkoop, huur of eiendomsregte raak, te vervang. Die proses word deur Artikel 414 beheer en word geformaliseer in ooreenstemming met Artikel 808 van die Burgerlike Wetboek.

Skuldekenmerke

Onder die skuldverpligting verstaan die voorkoms van skuld aan die skuldeiser. Die skuldenaar onderneem om dienste of eiendom in die proses aan die skuldeiser te verskaf. Terselfdertyd kom die lener sy verpligtinge op voorafbepaalde voorwaardes na. Kontrakterende partye kan beide individue en regspersone wees. 'n Verpligte vereiste vir 'n skuldnovasie-ooreenkoms is die korrekte uitvoering.

Die onderwerp van die transaksie is die belangrikste detail van die ooreenkoms, wat 'n belangrike rol speel in die konteks van die vervangingsprosedure. In die meeste gevalle is die onderwerp van die transaksie geld, maar ander opsies word toegelaat:

 • Deelname aan 'n gedeelde konstruksie-ooreenkoms, waarvolgens die skuldenaar eienaarskap van vaste eiendom ontvang.
 • Aankoop en verkoop.
 • Eiendomhuur.

Innovasie word toegelaat in al die bogenoemde gevalle, indien die voorwaardes beide kante van die saak pas.

skuldleningsinnovasie
skuldleningsinnovasie

Novasie van skuld in leningsverbintenis

Slegs uitgevoer in gevalle waar die skuldenaar uitstaande verpligtinge teenoor die skuldeiser het. Daar is 'n behoefte om die onderwerp van die transaksie te verander: die diens of ding wat die onderwerp van die vorige kontrak is, word deur 'n ander een vervang.

Die prosedure vir die omskakeling van 'n skuld in 'n leningsverpligting word uitgevoer in ooreenstemming met artikel 818 van die Burgerlike Wetboek. Die ooreenkoms word skriftelik opgestel in gevalle wat deur die wet goedgekeur is:

 • 'n Regsentiteit tree as 'n skuldeiser op.
 • Die bedrag van die skuld oorskry 1000 roebels.

Die verpligtinge van die skuldenaar gespesifiseer in die vorige ooreenkoms word gelykgemaak nadat die vervanging gemaak is, en word verplaas deur die skulde gespesifiseer in die ooreenkoms. Die voorwaardes vir die implementering daarvan word ook voorgeskryf. Skuld aan krediteure word afgeskryf nadat die persoon sy nuwe verpligtinge nagekom het.

Erkenning van die wettigheid van die transaksie

'n Voltooide transaksie word slegs as wettig erken indien die onderwerp en vorm van nakoming van verpligtinge in die kontrak verander.’n Novasie word as wettig beskou as die skuldeiser’n wissel van die skuldenaar vir’n sekere bedrag ontvang. In hierdie geval word die vorm van verpligtinge vervang, wat die transaksie wettig maak.

Die aanwyser van legitimiteit is die deelname van sekere individue. 'n Nuwe kontrak by die sluiting word onderteken deur die partye betrokke by die vorige transaksie,wie se vorm verander. Die dokument sal sy regskrag verloor as dit nie ten minste een van die vorige handtekeninge dra nie.

Die transaksie word uitgevoer met die wil van beide partye. Dit is onmoontlik om die prosedure eensydig te begin. Die voorwaarde van legitimiteit is die vrywillige ondertekening van die ooreenkoms.

Die wet op innovasie reguleer die uitvoering van verskeie bedrywighede, maar het sy beperkings: die onderwerp van die kontrak behoort nie die identiteit van een van die partye te beïnvloed nie. Die volgende faktore word as beperkend beskou:

 • Vergoeding vir fisiese of morele skade.
 • agterstallige onderhoudsgeld.

Jy kan 'n item wettiglik vervang as dit nie die partye tot die saak raak nie, wat in die dokumentasie aangedui moet word.

skuld novasie
skuld novasie

Kontrakvoorwaardes

Die ou kontrak en die bepalings van die terugbetaling van die skuld verloor hul regskrag nadat die kontrak van novasie van die skuld in 'n leningsverpligting opgestel is. Hulle word deur nuwe voorwaardes vervang: byvoorbeeld, onder die ou transaksie kan die skuldeiser die skuldenaar se eiendom as onderpand ontvang. Novasie sonder sekuriteit vereis nie die teruggawe van eiendom van die skuldeiser nie.

Om die wettigheid van die nuwe kontrak te erken, word die voorwaardes van die voorheen uitgevoer transaksie voorgeskryf. Die korrektheid van die opstel van 'n ooreenkoms word nie net deur wetlike subtiliteite bepaal nie, maar ook deur die nuanses van finansiële state. Sodanige dokumentasie word verskaf indien een van die partye 'n regspersoon is. Kontrakte oor verpligtinge word in die verslagdoeningstydperk gewysigvir die tyd spandeer om heruitreiking.

Die onderwerp van die nuwe transaksie moet gelykstaande wees aan die onderwerp van die ou een. Byvoorbeeld, die koste van huur, wat die onderwerp van 'n vorige transaksie was, moet ooreenstem met die bedrag geld kragtens die novasie-ooreenkoms.

Die skuldnovasieprosedure is universeel en kan vir enige transaksies uitgevoer word. Sulke ooreenkomste word slegs op 'n vrywillige basis gesluit en is die wil van die partye wat hierdie opsie as voordelig beskou. Eiendom word vervang deur die ekwivalente bedrag geld. Die vraestel het regskrag as dit korrek uitgevoer is en dit dui die nuwe bepalings van die kontrak en die onderwerp van die transaksie aan.

Innovasie is een van die gesogte regsprosedures om 'n ooreenkoms by te werk en dit winsgewend vir beide partye te maak. Die implementering daarvan word gereguleer deur die Kode van die Russiese Federasie. Die nuanses van die opstel en sluiting van 'n kontrak, die voorwaardes waaronder dit as wettig beskou word, word in die wette gespesifiseer.

wetsontwerp skuld novasie
wetsontwerp skuld novasie

Kontrakuitvoering

Ooreenkoms oor skuldnovasie, in ooreenstemming met artikel 818 van die Burgerlike Wetboek van die Russiese Federasie, word opgestel in dieselfde vorm as 'n leningsooreenkoms. Die dokument word op skrif opgestel indien die uitlener 'n regspersoon is.

Die ooreenkoms word opgestel deur onderlinge ooreenkoms van die partye, aangesien dit onmoontlik is om die novasie van 'n skuld in 'n lening eensydig te onderteken.

Die voorbeeld van die novasie-ooreenkoms bevat die volgende inligting:

 • plek en datum van samestelling;
 • persoonlike inligting oor die debiteur en krediteur;
 • onderwerp van die kontrak;
 • data oor aanvanklike verpligtinge;
 • dispuutbeslegtingsprosedure;
 • nuwe verbintenisbesonderhede;
 • pligte, regte en verantwoordelikhede van die partye;
 • prosedure en sperdatums vir die nakoming van verpligtinge;
 • bankbesonderhede en adresse van die partye by die ooreenkoms;
 • die prosedure vir die beëindiging of verandering van die bepalings van die transaksie;
 • handtekeninge van die partye.

Die skuldnovasie-ooreenkoms word in twee eksemplare opgestel, gelyk in regskrag.

Die teks van die ooreenkoms bevat 'n lys van aangehegte dokumente wat nodig is om die skuld in 'n leningsverpligting te omskep. Die ooreenkoms kan ook 'n skuldterugbetalingskedule, 'n vorm van waarborg en ander nuanses spesifiseer.

Om 'n ooreenkoms te sluit is onmoontlik wanneer dit kom by die betaling van onderhoud of die betaling van vergoeding vir skade aan die gesondheid of lewe van 'n burger. Die ooreenkoms, waarvan die onderwerp die oorgeplaasde betalings is, word ongeldig verklaar, aangesien dit die wette van die Russiese Federasie weerspreek.

novasie van 'n skuld in 'n wissel
novasie van 'n skuld in 'n wissel

Hoe 'n kontrak opgestel word

Die vorige weergawe van die ooreenkoms vir die novasie van 'n skuld in 'n promesse word nietig wanneer 'n nuwe een opgestel word. Die bepalings van die kontrak is onderhewig aan verandering. Behoorlike opstel van 'n dokument vereis dat sommige reëls in ag geneem word:

 • Skuld word nie met goedere of spesifieke eiendom terugbetaal nie, maar met 'n sekere bedrag geld.
 • Dit kan die oordrag van waardevolle items as kollateraal aandui totdat die skuld teruggegee word.
 • Om die wettigheid van die nuwe verdrag te handhaaf, spel dit die belangrike bepalings van die vorige ooreenkoms uit.
 • Inligting oorelke dokument word opgeneem in die finansiële state van die organisasie wat een van die partye tot die kontrak is. Inligting word tydens die verslagdoeningstydperk ingevoer wanneer kontrakte vir verpligtinge opgestel word.
 • Die nuwe onderwerp van die ooreenkoms moet gelykstaande wees aan die ou een gespesifiseer in die vorige kontrak.
 • Dokumente word opgestel in ooreenstemming met die vereistes vir besigheidsdokumente.
 • Veranderinge aan die basiese voorwaardes moet aan die kontrak aangebring word.

Die aanvraag vir skuldnovasie word verklaar deur die moontlikheid van wedersyds voordelige oplossing van kwessies tussen die lener en die skuldenaar.

novasie van skuld in skuld
novasie van skuld in skuld

Vereiste items

Innovasie word erken as wettig slegs met skriftelike dokumentasie - 'n bilaterale kontrak. Die implementering van innovasie eensydig of deur 'n hofbeslissing word nie toegelaat in ooreenstemming met paragraaf 1 van Artikel 452 van die Burgerlike Wetboek van die Russiese Federasie nie.

Die presiese voorbeeld van hierdie dokument is nie in die wetgewing nie, en daarom word die uitvoering daarvan in enige vorm toegelaat met die verpligte aanduiding van belangrike inligting om die kontrak regskrag te gee. Die volgende voorwaardes moet nagekom word:

 • Beskrywing van die oorspronklike verpligting.
 • Voer data oor die bedrag van skuld in.
 • Dui die nuwe verpligting en sy bedrag aan.

Ander wesenlike voorwaardes word in twee kopieë van dokumente gedupliseer en bind beide kontrakte.

Hoofpunte

 • Titelbladsy. Dit dui die datum van uitvoering van die ooreenkoms aan, die handtekeninge van die partye, inligting oor elk van die partye, besonderhede.
 • Die onderwerp van die kontrak is voorgeskryf.
 • Die partye mag nie inligting bekend maak nie, soos blyk uit die opdrag om vertroulikheid te handhaaf.
 • Die verantwoordelikheid en verpligtinge van die partye word voorgeskryf.
 • Metodes vir die oplossing van dispute en konflikte in voorverhoor en geregtelike prosedures word aangedui.
 • Die sperdatums vir die skuldenaar om sy verpligtinge teenoor die skuldeiser na te kom, word ingevoer.
 • 'n Nuwe onderwerp van die kontrak word voorgeskryf, gelykstaande aan die ou een.

'n Goedgeskrewe en uitgevoer dokument het volle regskrag en bevat inligting oor die transaksie.

skuldnovasie-ooreenkoms
skuldnovasie-ooreenkoms

Vereiste dokumente

Om 'n novasie-ooreenkoms vir 'n promesseskuld of 'n leningsverpligting op te stel, word verskeie dokumente benodig, maar in die meeste gevalle word die volgende papiere gebruik:

 • Die vorige ooreenkoms, wat sy legitimiteit verloor ná die uitvoering en ondertekening van 'n nuwe een.
 • Dokumente wat die identiteit van individue bevestig, of samestellende dokumente van organisasies om inligting oor die partye in te voer.
 • Dokumente van titel van verpand eiendom.

Die onderwerp van 'n nuwe transaksie beïnvloed die aantal dokumente wat nodig is om 'n kontrak op te stel.

Gevolgtrekkingsbevel

Die novasie-ooreenkoms (of skuldvergifnis) vergemaklik die funksionering van organisasies grootliks. Hulle wend hulle meestal tot die samestelling daarvan in force majeure-situasies, byvoorbeeld wanneer teenpartye spertye mis.

Enige maatskappy op 'n sekere punt in sybestaan word gekonfronteer met 'n tekort aan fondse en 'n onvermoë om verpligtinge na te kom. Skuldnovasie in sulke gevalle is die beste opsie en gaan gepaard met die volgende aksies:

 • die teenwoordigheid van wedersydse instemming van die partye;
 • 'n nuwe ooreenkoms word opgestel, wat die eiendom of die bedrag wat oorgedra is in plaas van die onderwerp van die kontrak spesifiseer;
 • eise op die oorspronklike skuld staak.

Om 'n transaksie as wettig en wettig te erken, moet dit aan alle wetlike vereistes voldoen.

Innovasie in promesse

Skuldverpligtinge van die partye kan uitgedruk word in die uitreiking van 'n wissel - 'n sekuriteitskuldpapier. Onder die wetsontwerp verstaan langtermyn geleende verpligtinge. Daar word gesê dat die omskakeling van 'n skuld in 'n wissel geskied in die geval dat die termyn van die lenings vir 'n onbepaalde tydperk verleng word.

Langtermyn wissellenings het 'n vervaldatum, waarna die draer van die sekuriteit 'n lening moet ontvang, wat nie altyd voordelig is vir een van die partye nie. Skuldverpligtinge kan in sulke situasies uitgebrei word, maar die besluit hieroor bly in die diskresie van die partye.

Om die verhouding van die partye te bevestig, word 'n sekuriteit uitgereik - 'n wissel, wat ophou geldig te wees as gevolg van die verstryking van die dokument. Die uitreiking van 'n nuwe sekuriteit word vereis, wat ingesluit is by die promesse-novasieprosedure.

skuldnovasie-ooreenkoms
skuldnovasie-ooreenkoms

Promesse-novasieprosedure

 1. As gevolg van die onderhandelinge moet die partye tot die gevolgtrekking kom dat die promesseverpligtinge kan nie binne die vasgestelde tyd beëindig word nie. Aangesien die uitbreiding van die verhouding voordelig is vir beide deelnemers, behoort daar geen dispute te wees nie.
 2. Die huidige wetsontwerp en die vorige kontrak op grond van die ooreenkoms van die partye verloor hul regskrag. In plaas daarvan word 'n nuwe kontrak opgestel en nuwe sekuriteite word uitgereik met soortgelyke vorige verpligtinge, maar met 'n ander vervaldatum. Innovasie in hierdie geval is 'n bygewerkte kontrak met herverantwoorde verpligtinge van die partye.
 3. Die novasie van 'n wissel behels die hersiening of byvoeging van rente, die bedrag van die skuld en ander voorwaardes en word gedefinieer as 'n onafhanklike regsprosedure.
 4. Die novasie van 'n promesse word gebruik wanneer die nakoming van die leningsverpligting nie in geld uitgevoer word nie, maar as deel van die skuld of deur die lening in sekuriteite te herstruktureer.

Gevolgtrekking

Skuldnovasie is moontlik onderhewig aan sekere voorwaardes en behoorlike opstel van die kontrak. Die prosedure is die beste oplossing vir maatskappye wat onvermoë in die gesig staar om skuld te betaal.

Aanbeveel: