Interne ouditeur: posbeskrywing, funksies en verantwoordelikhede
Interne ouditeur: posbeskrywing, funksies en verantwoordelikhede

Video: Interne ouditeur: posbeskrywing, funksies en verantwoordelikhede

Video: Interne ouditeur: posbeskrywing, funksies en verantwoordelikhede
Video: Exploring America's Most Untouched Abandoned Prison! 2023, Desember
Anonim

Beheer by die onderneming word gedeeltelik deur interne oudit uitgevoer. Dit is hierdie segment van die maatskappy se bestuur wat wys hoe betroubaar en doeltreffend die proses van aktiwiteit is. Die interne ouditeur, 'n professionele persoon wat betrokke is by 'n onpartydige en professionele beoordeling van die stand van sake van die maatskappy, oefen beheer uit. Daar moet kennis geneem word dat een van die verpligte vereistes van die Sentrale Bank van die land die teenwoordigheid van so 'n departement in alle finansiële instellings is.

Tans word interne oudits ook uitgevoer in maatskappye wat nie met die finansiële sektor verband hou nie. As daar so 'n afdeling is, is die maatskappy se bestuur altyd bewus van hoe dit gaan, die werknemer bied objektiewe data aan, op grond waarvan ernstige besluite geneem kan word. Daarbenewens, as 'n interne ouditeur in 'n maatskappy werk, voer werknemers hul pligte meer doeltreffend uit, aangesien hierdie spesialis 'n sielkundige en opvoedkundige invloed op hulle het en hul prestasie beheer. Dit maak dit ook moontlik omberei voor vir 'n eksterne oudit.

Algemene bepalings

Die werknemer wat vir hierdie pos aanvaar word, is 'n spesialis. Om hierdie werk te kry, moet die aansoeker 'n hoër ekonomiese of beroepsopleiding ontvang. Werkgewers benodig ook spesiale opleiding en werkservaring in die rekeningkundige veld vir ten minste twee jaar of as 'n ouditeur vir ten minste een jaar.

interne ouditeur sertifikaat
interne ouditeur sertifikaat

Slegs die hoof van die maatskappy kan 'n werknemer aanstel of afdank. Die interne ouditeur rapporteer aan die hoofdirekteur van die maatskappy of sy adjunk. Indien 'n werknemer afwesig is weens 'n geldige rede, word sy pligte aan sy adjunk of enige ander aangewese werknemer opgedra. Terselfdertyd aanvaar hy nie net sy funksies nie, maar ook regte met verantwoordelikheid.

Kennis

'n Werknemer wat vir hierdie pos aanvaar word, moet al die leiding en metodologiese materiaal ken wat verband hou met die ekonomiese aktiwiteite van die onderneming. Hy moet ook markmetodes verstaan om aktiwiteite uit te voer, die beginsels verstaan waarvolgens die ekonomie ontwikkel, wat die kenmerke en patrone daarvan is.

Die interne ouditeur se sertifikaat aanvaar dat hy al die standaarde, metodes en prosedures wat met sy direkte aktiwiteite verband hou, ken. Die werknemer moet die profiel van sy maatskappy, sy spesialisasie en struktuur ken. Hy moet rekeningkunde verstaan, verstaan hoe rekeningkundige dokumente saamgestel word en in watter internasionale standaarde toegepas wordmaatskappy.

Ander kennis

Die werknemer wat hierdie pos beklee, moet weet met watter metodes die analitiese aktiwiteite van die ekonomiese en finansiële struktuur van die organisasie uitgevoer word, hoe dokumentêre oudits en kontroles uitgevoer word. Die werknemer moet inligting hê oor hoe geld in die maatskappy gesirkuleer word, of daar lenings is en volgens watter standaarde pryse op die mark gevorm word. Daarbenewens weet die ouditeur hoe die organisasie geproduseer word en besigheid bedryf word, hoe belasting bereken word.

interne ouditeur kwalifikasie
interne ouditeur kwalifikasie

Die kennis van 'n interne ouditeur moet finansiële, arbeids-, belasting- en ekonomiese wetgewing, administrasie, bemarking, etiek van besigheidskommunikasie, organisasie van produksie, grondbeginsels van ekonomie, bestuur insluit. 'n Werknemer moet kommunikasie, kommunikasie en rekenaartegnologie kan gebruik, insluitend 'n persoonlike rekenaar en gespesialiseerde sagteware.

Functions

Die hooffunksie van die werknemer wat vir hierdie pos aanvaar word, is die interne oudit van ouditeure. Hy moet die bestuur en finansiële state van die maatskappy beheer, dit ontleed, seker maak dat die inligting betroubaar is, betyds saamgestel is en op die regte tyd by die bestuur uitkom. Daarbenewens is hy besig met die eenwording en standaardisering van rekeningkundige prosesse in die onderneming, berei 'n plan en begroting vir die oudit in die maatskappy op en verskaf dit aan hoër bestuur.

Na die goedkeuring van die plan, voer hy al die kontroles en hersienings wat daarin ingesluit is uit, volgens die voorheen opgesteldegrafika. Hierdie werknemer beheer ook die implementering van die begroting, kontroleer die veiligheid van bates en moniteer die doeltreffendheid van die gebruik daarvan, beheer die lekkasie van inligting en laat nie werknemers wie se bevoegdheid laer is toegelaat om toegang tot finansiële inligting te verkry nie.

Verantwoordelikhede

Dit is ook die verantwoordelikheid van interne ouditeure om die kundige tipe kontrakte en projekte te evalueer. Die werknemer wat hierdie pos beklee, beheer die volledigheid van die weerspieëling van rekeningkundige data in die rapportering van transaksies en kontrakte wat gesluit is, sowel as in dokumente wat die resultate van die maatskappy en sy kontrakteurs aanteken.

Hy is verplig om die maatskappy se interne reserwes te identifiseer en te bepaal hoe om dit meer doeltreffend en winsgewend vir die maatskappy te gebruik. Die werknemer monitor die besteding van fondse verbonde aan programme en projekte. Dit ontleed die wins en uitgawes van die maatskappy, optimaliseer en beplan die betaling van belasting.

Ander funksies

'n Geoktrooieerde Interne Ouditeur word vereis om selektiewe oudits uit te voer wat agterstallige skuld en tekorte sal identifiseer. Hy beheer hoe doeltreffend en betyds die maatskappy en sy teenpartye hul verpligtinge nakom. Die werknemer ontleed rekeninge betaalbaar en debiteure, stel oplossings voor om dit te minimaliseer. Is betrokke by die ontwikkeling van 'n aanbevelingsplan wat daarop gemik is om die geïdentifiseerde afwykings in die werk van die maatskappy uit te skakel.

gesertifiseerde interne ouditeur
gesertifiseerde interne ouditeur

Tydens die implementering van nuwe programme en projekte in die maatskappy, bepaal die ouditeur moontlike eksterne eninterne risiko's en ontleed dit. Hou toesig oor personeel as hul aktiwiteite verband hou met die finansiële sektor, ontleed posbeskrywings en kontroleer die betroubaarheid en doeltreffendheid van die verdeling van pligte tussen werknemers. Hy kan gesag afbaken, voorstel dat die MH-afdeling objektiewe veranderinge aan die beheerdokumentasie maak.

Ander pligte

'n Gekwalifiseerde interne ouditeur word vereis om finansiële regulasies vir die finansiële beleid van die maatskappy en vir sy individuele segmente, prosedures en instruksies te ontwikkel. Daarbenewens neem die werknemer deel aan die vorming van verslagdoeningsdokumente wat verband hou met gekonsolideerde en gekonsolideerde rekeningkunde, berei die maatskappy voor vir 'n eksterne oudit.

interne ouditeur opleiding
interne ouditeur opleiding

'n werknemer kan ook gemagtig word om tydelik of permanent ander pligte uit te voer wat nie met die oudit verband hou nie, soos om 'n beleggingsprojek te ontleed, die rekeningkundige afdeling in stand te hou, data met verskaffers en kontrakteurs te rekonsilieer. Daarbenewens gee die interne ouditeur advies aan die maatskappy se bestuur rakende die omvang van sy aktiwiteite. Die werknemer hou verslagdoeningsdokumentasie by, verskaf verslae en analitiese data aan meerderes, stel deskundige menings op, en dies meer.

Regte

Die CIA se interne ouditeur het die reg om toegang tot alle departemente van die maatskappy te verkry, asook om al die nodige inligting vir die oudit aan te vra. Hy het die reg om die werknemers van die maatskappy bindende bevele te gee wat hulle raak.aktiwiteite, in die besonder, om dokumente van 'n interne tipe na 'n verslagdoeningsvorm te bring wat aan toepaslike standaarde en wette voldoen. Hy kan die personeel verplig om alle foute en onakkuraathede reg te stel, asook om regstellende maatreëls te tref vir geïdentifiseerde tekortkominge. Indien vrae tydens die oudit en hersienings ontstaan, het die werknemer die reg om verduidelikings te versoek van die werknemers wat hiervoor verantwoordelik is.

Ander regte

Hy het die reg om werknemers opdrag te gee om te begin voorberei vir 'n eksterne oudit, om bestuur redelike voorstelle te bied wat daarop gemik is om die beheerstelsel in die maatskappy te verander. Daarbenewens kan hy voorstel dat die bestuursbeleid in die maatskappy verander word.

eksterne en interne ouditeur
eksterne en interne ouditeur

Die interne ouditeur se posbeskrywing veronderstel dat hy die reg het om kennis te maak met dokumente wat direk met sy aktiwiteite verband hou, insluitend instruksies, 'n lys van pligte, kriteria vir die assessering van sy werkdoeltreffendheid, en ander. Hy kan ook voorstelle vir maatreëls aan die owerhede vir oorweging voorlê wat hom in staat stel om die uitvoering van sy pligte meer volmaak te maak. Daarbenewens het die werknemer die reg om van die bestuur die volledige voorsiening van die tegniese en organisatoriese voorwaardes te ontvang wat nodig is vir hom om te werk.

Verantwoordelikheid

Die werknemer is verantwoordelik vir die onbehoorlike uitvoering van sy funksies wat deur die maatskappy aan hom opgedra is, in ooreenstemming met die huidige wetgewing van die land. Hy kan aanspreeklik gehou word vir administratiewe, arbeids- en kriminele oortredings wat tydensnakoming van hul pligte. En ook vir die aanrig van wesenlike skade aan die maatskappy onder die huidige wetgewing van die land. Hy is verantwoordelik vir die bekendmaking van vertroulike inligting en oorskryding van sy gesag, asook om dit vir persoonlike doeleindes te gebruik.

Opleiding

Regspersone en individue het die reg om ouditaktiwiteite uit te voer as hulle die toepaslike lisensie hiervoor het, die sogenaamde interne ouditeursertifikaat. Om dit te kan kry, moet jy 'n regs- of ekonomiese opleiding hê, asook werkservaring op die gebied van oudit. Daarbenewens sal jy addisionele eksamens moet slaag om die vereiste kwalifikasies te verwerf. Daar is tans vier tipes sertifikate. Werkgewers stel meestal belang in aansoekers wat 'n sertifikaat in algemene oudit ontvang het. Maar daar is gevalle waar spesialiste van 'n nouer kring benodig word - dit is bank-, valuta-, versekerings- en beleggingsouditeure. Interne ouditeure word in spesiale sentrums opgelei.

Vereistes vir kandidate

Werkgewers waardeer werknemers wat goeie kommunikasievaardighede het, baie, want hulle moet met maatskappypersoneel werk en kwessies oplos wat nie altyd sonder konflikte opgelos kan word nie. Dit is baie belangrik dat die aansoeker vir die pos in staat is om sy gedagtes mondeling en skriftelik samehangend uit te druk. Dit is immers die enigste manier waarop hy aan die personeel sal kan oordra wat presies van hom vereis word, en om aan die owerhede oor die huidige situasie te rapporteer en belangrike inligting oor te dra.

interne oudit van ouditeure
interne oudit van ouditeure

Werknemerbehoort sy standpunt te kan verdedig, want in die loop van sy werk sal hy moet bewys dat 'n ander persoon die skuld dra vir die probleem wat hy geïdentifiseer het, en hy moet dit regstel.’n Onsekere ouditeur sal waarskynlik nie sy pligte nakom nie, want hy sal nie gewetenlose werknemers kan vasvat nie, sy oudits en kontroles sal nie werklik tot iets lei nie, hy sal nie aan die owerhede kan bewys oor die toepaslikheid van sekere aksies om los die huidige situasie op.

Hy moet sy dag op sy eie kan beplan, dit wil sê, 'n hoë mate van selforganisasie hê, want as sodanig oefen niemand beheer oor hom uit nie. Die werknemer moet take vir homself stel en dit nakom. Werkgewers gee gewoonlik voorkeur aan aansoekers met 'n analitiese ingesteldheid; sonder hierdie maatstaf is dit te betwyfel dat 'n werknemer hul professionele aktiwiteite ten volle sal kan uitvoer.

Werknemertake

Soos 'n eksterne ouditeur, moet 'n interne ouditeur onafhanklike oorsigte van alle prosesse in die firma doen om dit te ontleed en te evalueer. Dit verseker dat die interne dokumentasie en finansiële transaksies wat in die maatskappy uitgevoer word, voldoen aan die huidige wetgewing van die land. Daarbenewens kontroleer en verseker hy die akkuraatheid van die finansiële en rekeningkundige state van die maatskappy. Sy take sluit in om vermorsing op belasting te verminder, die beskikbaarheid en veiligheid van maatskappybates te monitor, bestuurders en administrasie te help met die bestuur van menslike hulpbronne.

Gevolgtrekking

Die resultaat van 'n interne oudit is nie net voorbereiding vir 'n eksterne een nie, maar ookaanbevelings: hoe om doeltreffendheid te verhoog en die werk van die maatskappy te rasionaliseer, opvolgbeheer oor die personeel te organiseer. Wanneer presies dit nodig is om 'n oudit te doen, bepaal die HUB, gebaseer op die maatskappy se omset, bestuurstruktuur, tipe aktiwiteite, die aantal menslike hulpbronne en ander faktore.

interne ouditeur posbeskrywing
interne ouditeur posbeskrywing

As 'n maatskappy ten minste vier departemente en verskeie rekenmeesters het, is die doeltreffendheid van interne oudit onmiskenbaar. Dit sal help om die koste van die maatskappy op eksterne oudit te verminder. As ons van groot maatskappye praat, dan stel hulle nie een werknemer aan nie, maar 'n hele afdeling onder leiding van hierdie professionele persoon. In sy personeel kan daar 'n verskeidenheid gespesialiseerde spesialiste wees, afhangend van die werk wat hulle moet verrig. Danksy so 'n werknemer neem die produktiwiteit van alle ander werknemers toe, wins groei.

Aanbeveel: