Logo af.techconfronts.com
Wanneer belasting en fooie van die onderdane van die Russiese Federasie in werking gestel word en ophou werk?
Wanneer belasting en fooie van die onderdane van die Russiese Federasie in werking gestel word en ophou werk?
Anonim

Die prosedure vir die instelling, verandering en afskaffing van belasting en fooie word deur die hoogste verteenwoordigende liggaam van die land bepaal. Die reëls vir die berekening en aftrekking van betalings word in die Belastingkode vasgestel. Die kode verduidelik ook die basiese konsepte en terme wat verband hou met die stelsel van belasting en fooie in die Russiese Federasie. Beskou die belangrikstes in die artikel.

belasting en fooie van die samestellende entiteite van die Russiese Federasie word ingestel
belasting en fooie van die samestellende entiteite van die Russiese Federasie word ingestel

Algemene kenmerke van die Russiese belastingstelsel

Dit word gegee in hfst. 2 NK. Die stelsel van belasting en fooie in die Russiese Federasie is 'n stel verpligte betalings wat volgens sekere reëls op die grondgebied van die land gehef word. Bydraes word gemaak deur beide regspersone en burgers. Belasting is 'n gratis, individuele en verpligte betaling wat van individue en organisasies teruggehou word in die vorm van vervreemding van fondse wat aan hulle behoort deur die reg van operasionele bestuur, eienaarskap of ekonomiese bestuur. Hierdie aftrekkings word gebruik om die aktiwiteite van staatsinstellings te finansier. Die fooi is 'n verpligte fooi wat van burgers en ondernemings gehef word om te verseker dat wetlik beduidende stappe teen hulle geneem word deur gemagtigde persone.hiertoe deur die owerhede. Die lys van dienste wat gelewer word, sluit onder andere die verskaffing van enige regte en die uitreiking van lisensies (permitte) in.

Die konsep en tipes belasting en fooie in die Russiese Federasie

Die betrokke betalings word uitsluitlik in ooreenstemming met die bepalings van die Belastingkode voorsien. Federale fooie en belasting word landwyd vasgestel, tensy anders bepaal deur regulasie. Hulle word gekrediteer op die begrotings van verskillende vlakke. Die volgende tipes belasting en fooie word in die Russiese Federasie gevestig:

 1. Heeltemaal ontvang deur die staatsbegroting. Byvoorbeeld, BTW.
 2. Regulering van inkomste. Die stelsel van belasting en fooie in die Russiese Federasie maak voorsiening vir die herverdeling van bedrae ontvang van betalers na die staatsbegroting onder die begrotings van ander vlakke. Dit sluit aksyns, persoonlike inkomstebelasting, winsaftrekkings, ens. in.
 3. Het 'n spesiale doel en kom na die fondse. Hierdie betalings word teen die staatsbegroting gekrediteer.
die volgende tipes belasting en fooie is in die Russiese Federasie gevestig
die volgende tipes belasting en fooie is in die Russiese Federasie gevestig

Soorte belasting en fooie in die Russiese Federasie is in die lys gegroepeer:

 1. BTW.
 2. Mineraalontginningbelasting.
 3. Accijnzen.
 4. Waterbelasting.
 5. ESN.
 6. Fooie vir die gebruik van natuurlewe en biologiese waterbronne.
 7. NDFL.
 8. Korporatiewe inkomstebelasting.
 9. Staatsplig.

Die kode kan voorsiening maak vir spesiale regimes waarvolgens belasting ingestel word wat nie in die belastingkode gespesifiseer word nie.

Belangrike oomblik

Die effek van wetgewing oor belasting enheffings in tyd is in die meeste gevalle nie beperk nie. Sommige dokumente het egter 'n spesifieke vervaldatum. Die bepalings van die Kode en ander regulatoriese dokumente kan van tyd tot tyd hersien, aangepas, aangevul word. Daar moet kennis geneem word dat, in ooreenstemming met Art. 3 van die Federale Wet, wat die reëls vir die hou van 'n referendum reguleer, kan kwessies met betrekking tot die instelling, afskaffing, verandering van federale fooie en belasting nie vir openbare bespreking voorgelê word nie. Dit beteken dat dit verbode is om die meganisme van direkte demokrasie op die gebied van belasting te gebruik.

Beginsels van belasting

Die direkte invordering van 'n belasting of fooi van 'n betaler word voorafgegaan deur twee onderling verwante en konsekwente wetgewende prosedures: instelling en bekendstelling. Hulle bepaal die wetlike moontlikheid om fondse te vervreem in ooreenstemming met die bepalings van die belastingkode. Die vasstelling van 'n belasting is die aanvaarding van 'n regulatoriese dokument waardeur 'n spesifieke verpligte betaling bepaal word. Hierdie prosedure is 'n soort regsfeit om 'n aftrekking te skep. Dit laat jou toe om die staats- en territoriale betalings (belasting en fooie van die onderdane van die Russiese Federasie) te bepaal. Streeksaftrekkings word ingestel op grond van die Federale Wet, sowel as regulatoriese dokumente wat deur die territoriale owerhede aanvaar is.

prosedure vir die vestiging van veranderinge en afskaffing van belastings en fooie
prosedure vir die vestiging van veranderinge en afskaffing van belastings en fooie

Sleutelelemente

Daar moet kennis geneem word dat die instelling van 'n belasting nie beteken om dit te benoem nie. Tydens die prosedure moet die verpligte elemente van die aftrekking bepaal word. Dit sluit veral in:

 • object;
 • bet;
 • periode;
 • reëls en betalingsvoorwaardes, ens.

Tweede fase

Die instelling van 'n belasting is die aanvaarding van 'n regulatoriese dokument wat die direkte verpligting om dit te betaal bepaal. Ten einde 'n spesifieke aftrekking werklik gemaak te word, moet dit gedefinieer word. Dit beteken dat die verteenwoordigende liggaam voorsiening maak vir die moontlikheid om fondse te vervreem, noem die elemente van belasting. Daarna word die verpligting van die betaler om verpligte aftrekkings te maak geformuleer. Die teenwoordigheid van die oorweegde stadiums word in Art. 1 en 2 NK.

Beëindiging van diens

Die belastingkode maak voorsiening vir die moontlikheid om die belasting te kanselleer. Dit verteenwoordig die beëindiging van die invordering van betaling en die uitsluiting daarvan van die bestek van belasting. Hierdie aksies word uitgevoer in ooreenstemming met die normatiewe dokument wat deur die verteenwoordigende liggaam aanvaar is. Kansellasie van die belasting kan ook wees as gevolg van die verstryking van die dokument waardeur dit ingestel is (indien laasgenoemde 'n ooreenstemmende beperking gehad het).

Territoriale betalings

Belasting en fooie van die samestellende entiteite van die Russiese Federasie word ingestel onderhewig aan 'n aantal voorwaardes:

 1. Betalings voorsien in belastingkode.
 2. Alle verpligte elemente van belasting is bepaal.

Betalings wat regdeur die land afgetrek moet word, word deur die verteenwoordigende liggaam bepaal. In die betrokke hoofstuk van die Belastingkode is die elemente van belasting vasgestel, spesifieke betalers word bepaal. Belasting en fooie van die samestellende entiteite van die Russiese Federasie word in 2 fases ingestel:

 1. In die eerste stadium, die hoogste verteenwoordigerdie owerheid bepaal die betalers en die sleutelelemente van belasting. Hierdie inligting word in die belastingkode ingevoer. Vir die koers- en aftrekkingstydperk word die basiese reëls en spesifieke limiete geformuleer.
 2. In die tweede stadium bepaal die territoriale verteenwoordigende liggaam, ooreenkomstig die hoofstuk van die Belastingkode, spesifieke tariewe en die tydperk vir die maak van verpligte bydraes.

Soortgelyk aan hoe belasting en fooie deur die samestellende entiteite van die Russiese Federasie bepaal word, word plaaslike betalings ingestel.

tipes belasting en fooie in die Russiese Federasie
tipes belasting en fooie in die Russiese Federasie

Nuance

Die instelling van federale belasting word gelyktydig met die instelling daarvan uitgevoer. Vir territoriale aftrekkings word 'n ander reël gedefinieer. Belasting en fooie van die samestellende entiteite van die Russiese Federasie word ingestel vanaf die oomblik dat die normatiewe dokument wat deur die verteenwoordigende liggaam van die ooreenstemmende administratiewe eenheid aangeneem is, in werking tree. Dit is hy wat die verpligting van betalers vasstel om bydraes tot die begroting te maak.

Tipes territoriale betalings

Belasting en fooie van die onderdane van die Russiese Federasie word ingestel deur regulatoriese dokumente wat nie die belastingkode weerspreek nie. Wanneer hulle bepaal word, stel die verteenwoordigende liggame van administratiewe eenhede vas:

 1. Bepalings en reëls van aftrekkings.
 2. weddenskappe.

Ander elemente van belasting word in die belastingkode bepaal. Daarbenewens het verteenwoordigende liggame die reg om belastingvoordele, die prosedure en gronde vir hul aansoek vas te stel. Territoriale verpligte betalings sluit aftrekkings in:

 1. Van die eiendom van ondernemings.
 2. Van vervoer.
 3. Van die dobbelbesigheid.

Voorwerp van belasting

Soos dit vir huishoudelike gebruik isorganisasies is onroerende en roerende eiendom. Dit sluit onder andere wesenlike bates in wat vir tydelike gebruik, besit, beskikking of trustbestuur oorgedra word, asook dié wat tot gesamentlike aktiwiteite bygedra word. Hierdie eiendom moet op die balansstaat as vaste bates verantwoord word in ooreenstemming met die reëls van rekeningkunde. Vir buitelandse ondernemings wat deur hul permanente verteenwoordigende kantore in die land bedrywig is, is die voorwerp van belasting onroerende en roerende eiendom, wat as vaste bates erken word.

algemene kenmerke van die belastingstelsel van die Russiese Federasie
algemene kenmerke van die belastingstelsel van die Russiese Federasie

Besonderhede van wetlike regulering

Die meganisme waardeur die belastingstelsel in die Russiese Federasie bestuur word, is 'n spesiale stel wettige middele. Hulle is op 'n konsekwente wyse georganiseer en dra by tot die oorkoming van struikelblokke wat ontstaan in die manier waarop die behoeftes van deelnemers in regsverhoudinge voorsien kan word. Die doel van belastingregulering is om die beweging van die belange van die onderdane na sekere waardes te verseker. Die beginsels daarvan dien as riglyne vir die vorming van 'n toepaslike staatsbeleid op die gebied van belasting. Hulle is van sleutelbelang in wetstoepassingspraktyk. Dit is te wyte aan die feit dat alle bepalings van regulatoriese dokumente, op grond waarvan belasting en fooie van die onderdane van die Russiese Federasie vasgestel word, sowel as bydraes tot die staatsbegroting, geïmplementeer moet word in ooreenstemming met die basiese benaderings wat verskans is. in die belastingkode.

Beginsels

Die belastingstelsel funksioneer op grond van leidende beginsels. Hulle isdien as basis vir die regulering van die relevante regsverhoudinge. Sleutelbelastingbeginsels sluit in:

 1. Universaliteit, geregtigheid en gelykheid van belasting. Hierdie beginsel impliseer die reg van elke deelnemer in belastingregsverhoudinge om hul eie belange te beskerm binne die raamwerk van die reëls wat in die norme omskryf word. Elke persoon is verplig om aftrekkings te maak wat in die Belastingkode vasgestel is. Terselfdertyd, ongeag hul omvang, behoort deelnemers aan regsverhoudinge gelyke regte en verpligtinge te hê.
 2. Enkelgebruik. Hierdie beginsel beteken dat slegs een tipe belasting vir dieselfde voorwerp voorsien moet word, wat slegs een keer vir 'n spesifieke tydperk daaraan onderhewig is.
 3. Voorkeur. Hierdie beginsel veronderstel die aanwesigheid in die wetgewing van norme wat sekere toegewings op die gebied van belasting vir individuele betalers omskryf.
 4. Ekonomiese balans. By die bepaling van verpligte bydraes moet die werklike vermoë van die persoon om dit te maak in ag geneem word.
 5. Verwerping van die wet. Die reëls waarvolgens betalingsbedrae aangepas word, kan nie van toepassing wees op verhoudings wat ontstaan het voordat dit aanvaar is nie.
 6. Nie-diskriminerende belasting. Hierdie beginsel verbied die toepassing van fooie en belasting volgens verskillende reëls gebaseer op rasse-, ideologiese, politieke, geslags-, nasionale, etniese en ander verskille tussen individue.
die konsep en tipes belasting en fooie in die Russiese Federasie
die konsep en tipes belasting en fooie in die Russiese Federasie

Regsverhoudings

Die verbindings wat in die stelsel van belasting en fooie van die Russiese Federasie gevestig is, is gereguleerde sosiale normeinteraksies. Hulle ontstaan binne die raamwerk van verskeie prosedures. Laasgenoemde sluit in werklikheid die vestiging, instelling, afskaffing van fooie en belasting in, sowel as beheer oor die implementering van die bepalings van die Belastingkode en die geregtigheid van hul oortreders. Deelnemers aan regsverhoudinge is toegerus met sekere regte en dra spesifieke verantwoordelikhede wat verband hou met die proses van belasting. Hierdie interaksies is:

 1. Verskyn as deel van die staatsbeleid om verpligte begrotingsbydraes daar te stel en in te vorder.
 2. Besit 'n teikenoriëntasie. Die belastingstelsel is onderhewig aan spesifieke take - die vestiging en invordering van betalings.
 3. Hulle word formeel gedefinieer. Belastingregsverhoudinge verskaf regulering van spesifieke verhoudings wat tussen sekere deelnemers gevestig is.
 4. Verskaf deur metodes van staatsdwang. In die geval van oortreding van die regulasies wat die omvang van belasting beheer, word 'n reaksie vanaf die beskermende meganisme gemanifesteer.

Belastingverhoudings het 'n komplekse struktuur. Dit word geopenbaar deur kategorieë soos:

 1. Gronde vir verhoudings.
 2. Voorwerp en onderwerp.
 3. Verpligtinge en regte van deelnemers.

Klassifikasie

Belastingregsverhoudinge kan wesenlik en prosedureel wees. Binne die raamwerk van die eerste is die vasgestelde pligte en regte gefokus op die verkryging van sekere eiendomsvoordele. Prosedurele verhoudings word deur normatiewe voorskrifte bepaal. Hulle maak voorsiening vir sekere prosedures, stel die lys van aksies watdeelnemers word toegelaat om te pleeg, reëls, sperdatums, ens. te formuleer. prosedurele verhoudings word op hul beurt in regulerende en beskermende verdeel.

Die eerstes is daarop gemik om skakelwerk wat 'n eiendomskarakter het, te stroomlyn, te konsolideer en te ontwikkel. Regulerende verhoudings word geklassifiseer in relatief en absoluut, passief en aktief. Laasgenoemde druk die dinamika van belastingreg uit. Passiewe verhoudings word gevorm in ooreenstemming met verbiedende en bemagtigende norme. Absolute interaksies word slegs geïndividualiseer in verhouding tot een deelnemer wat die reg het om te eis (die staat, byvoorbeeld). Relatiewe verhoudings word bilateraal geïndividualiseer. In sulke interaksies word die gemagtigde subjek teengestaan deur 'n spesifieke deelnemer wat 'n sekere stel wetlike verpligtinge het.

belasting en fooie van die samestellende entiteite van die Russiese Federasie word deur plaaslike ingestel
belasting en fooie van die samestellende entiteite van die Russiese Federasie word deur plaaslike ingestel

Verhoudingbesonderhede

Belastinginteraksies word deur die regering beskerm. Hulle word gevorm op die gebied van belasting. Belastingverhoudinge is publiek. Hulle word gevorm tussen verskillende persone (individue en regspersone). Belastingverhoudings is wettig en ontstaan uitsluitlik op die gebied van belasting. Die wettige verbintenis van deelnemers word verseker deur 'n stel van hul regte en verpligtinge.

Subjektiewe geleenthede behoort aan gemagtigde persone. Hulle tree verhoudings aan as byvoorbeeld 'n beheerliggaam en het gevolglik sekere bevoegdhede. Die betaler in 'n regsverhouding tree op as 'n verpligte persoon. Hymoet spesifieke wetlik beduidende handelinge ten gunste van die staat pleeg (byvoorbeeld belasting betaal). Die plig van die betaler kan ook daarin bestaan om te weerhou om sekere handelinge te pleeg (byvoorbeeld nie die reëls oortree nie).

Gewilde onderwerp