Logo af.techconfronts.com
Posbeskrywing vir 'n HR-spesialis: voorbeeld
Posbeskrywing vir 'n HR-spesialis: voorbeeld
Anonim

Menslikehulpbronspesialiste is deel van die HR-funksie van enige organisasie met meer as 50 werknemers. Hierdie werknemers het 'n wye reeks verantwoordelikhede en take wat vereis word vir rekordhouding en rekordhouding. In sommige maatskappye word hulle toevertrou met die opstel van interne regulatoriese dokumente, rekeningkundige take en die monitering van die implementering deur ondergeskiktes van die dissiplinêre norme van die onderneming.

Daarbenewens kan hulle nuwe werknemers werf en 'n diensverhouding met hulle formaliseer. In elk geval moet al die vereistes van die bestuur vir 'n spesialis van hierdie tipe vervat word in die posbeskrywing van 'n personeelspesialis. Dit hang alles af van hoeveel mense HR doen, die hiërargie in die departement en die grootte van die organisasie.

Regulasies

Die werknemer is 'n spesialis, verantwoordelik vir sy aanstelling en afdankinghoof van die personeelafdeling, maar enige personeeloorplasings is onmoontlik sonder die goedkeuring van die direkteur van die maatskappy. Daar is 'n verdeling van hierdie posisie in drie kategorieë. Vir die laagste is dit genoeg om 'n hoër professionele opleiding te ontvang. 'n Werknemer kan onmiddellik na graduering aangestel word.

HR-spesialis posbeskrywing
HR-spesialis posbeskrywing

Volgens die posbeskrywing van 'n menslikehulpbronspesialis, om 'n pos van die eerste en tweede kwalifikasie te bekom, moet 'n werknemer benewens onderwys ook vir ten minste drie jaar werk in 'n pos wat behoort aan 'n laer kwalifikasie. By die uitvoering van sy aktiwiteite moet die werknemer die regulasies en regshandelinge, ander beheerdokumentasie, die maatskappy se handves, arbeidswette in ag neem. Hy word ook gelei deur die bevele van sy meerderes en instruksies.

Kennis

Die posbeskrywing van 'n menslikehulpbronspesialis dui aan watter kennis 'n werknemer moet hê wanneer hy by die diens betree. Hy onderneem om homself te vergewis van die leidingmateriaal, insluitend regulatoriese en regshandelinge. Daarbenewens moet hy arbeidswetgewing, die profiel, struktuur, spesialisasie van die maatskappy en die vooruitsigte vir sy ontwikkeling bestudeer. Werknemerkennis sluit metodes in om die organisasie se huidige en toekomstige behoefte aan nuwe aanstellings te bepaal.

Ander kennis

Volgens die inligting uit die posbeskrywing van die HR-spesialis, moet hy die bronne bestudeer waaruit die maatskappy nuwe werknemers lok. Weet hoe die ontleding van die professionele kwalifikasiestruktuur uitgevoer wordmaatskappy, in watter volgorde personeel toegewys word, dokumentasie wat verband hou met werk met personeel word opgestel en gestoor.

posbeskrywing van 'n menslikehulpbronspesialis volgens die professionele standaard
posbeskrywing van 'n menslikehulpbronspesialis volgens die professionele standaard

Sy kennis moet die reëls vir die vorming van 'n personeeldatabasis, die voorbereiding van verslagdoeningsdokumentasie, sowel as die handves en prosedures van die maatskappy insluit. Kennis van sielkunde, sosiologie, ekonomie, bestuur en arbeidsorganisasie is ook nodig.

Functions

Voorbeeldposbeskrywing vir Menslike Hulpbronne-spesialis laat jou toe om kennis te maak met die besonderhede van die funksies. Hy moet betrokke wees by die personeel van die maatskappy sodat hulle ten volle voldoen aan die behoeftes van die maatskappy in ooreenstemming met beroepe, spesialiteite en kwalifikasies. Hierdie werknemer is betrokke by die seleksie, seleksie en verspreiding van personeel. Betrokke by die studie en ontleding van die professionele, kwalifikasie en posstruktuur van personeel.

HR-spesialis posbeskrywing voorbeeld
HR-spesialis posbeskrywing voorbeeld

Insluitend ondersoek alle dokumentasie wat verband hou met die kwessies van oordrag, toelating, arbeidsaktiwiteit en ontslag van werknemers. Hy is ook betrokke by analitiese aktiwiteite gebaseer op die resultate wat verkry is tydens die sertifisering van personeel, die bepaling en evaluering van die besigheidseienskappe van werknemers. Dit word gedoen om die behoefte aan personeel te bepaal, watter poste gevul moet word, ens.

Werknemerpligte

Die posbeskrywing van 'n HR-spesialis stel voor dat 'n werknemer die arbeidsmark moet bestudeer om bronne van werwing te identifiseer, kommunikasie te vestigmet opvoedkundige instellings en ander organisasies wat betrokke is by die opleiding van toekomstige spesialiste. Hy moet betrokke wees om die maatskappy se werknemers in te lig oor opkomende vakatures, deel te neem aan die ontwikkeling van huidige en voornemende arbeidsplanne, en ook die plasing van werknemers te beheer in ooreenstemming met hul spesialisasie en beroep.

posbeskrywing van 'n HR-spesialis professionele standaardmonster
posbeskrywing van 'n HR-spesialis professionele standaardmonster

Help nuwe werknemers om in die span aan te pas, hou toesig oor die internskap van nuwe mense. Sy verantwoordelikhede sluit in die voorbereiding van voorstelle vir personeelontwikkeling, loopbaanbeplanning vir werknemers, die verbetering van hul kwalifikasies en die evaluering van professionele prestasie.

Ander funksies

Die posbeskrywing van 'n HR-spesialis kan funksies bevat soos ontleding van die stand van dissipline en monitering van die implementering deur werknemers van die reëls wat in die maatskappy vasgestel is. Hy beheer die beweging van werknemers, ontwikkel maatreëls wat daarop gemik is om personeelomset te verminder en arbeidsdissipline te verbeter.

posbeskrywing van 'n toonaangewende HR-spesialis
posbeskrywing van 'n toonaangewende HR-spesialis

Die werknemer is verplig om verslagdoeningsdokumentasie op te stel, die tydigheid van die uitvoering van alle nodige dokumente te beheer wat die werk met personeel weerspieël. Dit kan die aanstelling, oordrag en afdanking van werknemers insluit. Die uitreiking van sertifikate oor huidige en vorige indiensneming word ook in ag geneem.

Ander werknemerpligte

Posbeskrywing van 'n HR-spesialis virDie professionele standaard veronderstel dat die werknemer beheer moet uitoefen oor die uitreiking en berging van kontrakte of werkboeke, die voorbereiding van dokumentasie vir verskeie tipes vergoeding en voordele, die uitvoering van pensioene en ander dokumente van hierdie tipe. Hy is ook verplig om al hierdie data in die hoofbank van inligting oor die personeel van die maatskappy in te voer.

Regte

Soos vermeld in die posbeskrywing van die menslikehulpbronspesialis by die skool, het hierdie spesialis die reg om homself te vergewis van bestuursbesluite indien dit sy aktiwiteite raak. Hy kan metodes voorstel om die doeltreffendheid van sy aktiwiteite te verbeter en te verbeter, verslag te doen oor die tekortkominge wat in die maatskappy geïdentifiseer is, indien dit binne sy bevoegdheid is.

posbeskrywing vir 'n HR-spesialis in 'n skool
posbeskrywing vir 'n HR-spesialis in 'n skool

'n Werknemer het die reg om dokumente en inligting namens sy eie of namens hoër bestuur van ander departemente van die onderneming aan te vra, indien hy dit nodig het om sy take te voltooi. Hy kan ook van die owerhede vereis om te help met die nakoming van sy regte en verpligtinge.

Verantwoordelikheid

'n Werknemer kan aanspreeklik gehou word vir ontydige of verkeerde uitvoering van die pligte gespesifiseer in die posbeskrywing van die voorste HR-spesialis. Hy kan ook aanspreeklik gehou word vir die oortreding van die Straf-, Administratiewe of Arbeidskode tydens die uitvoering van sy take. Hy is verantwoordelik vir die bekendmaking van vertroulike inligting oor die werknemers van die maatskappy wat aan hom toevertrou is vir die implementering van arbeidsaktiwiteite. Ook vir veroorsaakmaatskappy materiële skade. In sommige gevalle is hy verantwoordelik vir die bekwaamheid en kwaliteit van werk wat verrig word deur werknemers wat deur hom of op sy voorstel gehuur is.

Verhoudings

Hierdie werknemer het interaksie met ander ondergeskiktes of departementshoofde oor kwessies binne sy bevoegdheid. Hy moet aansoeke van alle departemente van die organisasie vir die aanstelling van werknemers aanvaar en voorstelle verskaf vir die verbetering van die doeltreffendheid van werknemerontwikkeling, die beplanning van hul loopbaangroei, gevorderde opleiding en die ontvang van bykomende onderwys. Daarbenewens kan hy gevra word vir inligting oor aansoekers vir vakante poste, sertifikate van arbeidsaktiwiteit van personeel en besluite oor strawwe en aansporings vir werkers.

HR-spesialis posbeskrywing voorbeeld
HR-spesialis posbeskrywing voorbeeld

Hy het ook interaksie met die rekeningkundige afdeling van die onderneming en die departement van arbeidsorganisasie. Alle werknemerverhoudings word deur die professionele standaard bepaal. 'n Voorbeeld posbeskrywing vir 'n HR-spesialis bevat slegs algemene inligting. Die instruksies kan verander word na gelang van die behoeftes van die maatskappy, maar sonder om verder te gaan as die huidige arbeidswetgewing.

Gewilde onderwerp