Wet op staatsregistrasie van regte op vaste eiendom en transaksies daarmee
Wet op staatsregistrasie van regte op vaste eiendom en transaksies daarmee

Video: Wet op staatsregistrasie van regte op vaste eiendom en transaksies daarmee

Video: Wet op staatsregistrasie van regte op vaste eiendom en transaksies daarmee
Video: Minimum Salary in Switzerland be like 💸 #switzerland #livinginswitzerland #viral #viralshorts 2023, Desember
Anonim

In die 90's het die binnelandse wetgewende raamwerk verskeie beduidende veranderinge ondergaan. In die besonder is die begrip vaste eiendom teruggekeer na die normatiewe handelinge. Op 'n tyd was dit uitgesluit van Sowjet-wetgewing. Dit was as gevolg van die afskaffing van private eienaarskap van vaste eiendom, insluitend grond, wat hulle tot openbare eiendom verklaar en die verspreiding daarvan verbied het.

staatsregistrasie van regte op vaste eiendom
staatsregistrasie van regte op vaste eiendom

Nuwe bestelling

Een van die belangrikste predisponerende faktore wat bygedra het tot die behoefte aan staatsregistrasie van regte op vaste eiendom is privatisering. As gevolg hiervan het baie vorme van eienaarskap begin verskyn, en 'n mark vir voorwerpe is georganiseer. Terselfdertyd het nie net residensiële huise en woonstelle nie, maar ook komplekse geboue, ondernemings en ander groot strukture aan die siviele sirkulasie deelgeneem. Eiendomstransaksies het redelik algemeen en noodsaaklik geword. Vandag, sonder hierdie omset, is dit moeilik om die normale ontwikkeling van die land se ekonomie voor te stel.

Staat registrasie van regte op vaste eiendom en transaksies daarmee

Dit is 'n relatief nuwe instelling vir die huishoudelike reguleringsfeer. Die verskyning daarvan was te wyte aan die behoefte om aan diegene wat by die omset betrokke was, waarborge van die onskendbaarheid van hul belange en hul beskerming te voorsien. Om hierdie taak te implementeer, was dit nie net nodig om 'n duidelike wetlike regulering van transaksies te hê nie, maar ook om die regte op bestaande vaste eiendom te verseker. Dus moes 'n optimale kombinasie van die belange van eienaars, die staat en die samelewing verseker gewees het. Staatsregistrasie van regte op vaste eiendom en transaksies met voorwerpe het een van die belangrikste maatreëls geword om die onaantasbaarheid van die belange van eienaars te bewaar.

wetgewende raamwerk

In ooreenstemming met die nuwe reëls is die verpligte prosedure vir die siviele sirkulasie van voorwerpe die staatsregistrasie van regte op vaste eiendom. Wat dit is? Hier moet ons na die Wet verwys. Dit sê dat die staatsregistrasie van regte op vaste eiendom eerstens 'n regshandeling is wat die beëindiging, oordrag, beswaring (beperking) of die ontstaan van die geleentheid om die voorwerp te vervreem en te besit, erken en bevestig. Hierdie definisie is vasgestel in Art. 2 van die betrokke Wet. Hierdie konsep kan egter nie op staatsregistrasie van transaksies toegepas word nie. Dit is te wyte aan die feit dat daar in hierdie geval nie erkenning of bevestiging van regsmoontlikhede is nie. Staatsregistrasie van transaksiesbevestig die feit van hulle gevangenskap.

staatsregistrasie van regte op eiendomsdokumente
staatsregistrasie van regte op eiendomsdokumente

Mismatch

Die teenstrydigheid wat in die essensie van die staatsregistrasie van regte en transaksies gesien kan word, word geassosieer met 'n fundamentele verskil tussen die voorwerp self. Baie kenners meen hierdie teenstrydigheid is nie toevallig nie. Die feit is dat die transaksie slegs optree as een van die gronde vir die verandering van die regte op die eiendom. Daar moet egter kennis geneem word van die teenstrydigheid van die wetgewing. Dit manifesteer beide in die feit dat rekeningkunde slegs vir sekere tipes transaksies vereis word, en in die feit dat 'n aantal titeldokumente nie as 'n objek van registrasie erken word nie.

Rekeningkundige prosedure: algemene inligting

Liggame wat staatsregistrasie van regte op vaste eiendom en transaksies daarmee uitvoer, kontroleer in elk geval die geldigheid van alle dokumente wat deur die aansoeker ingedien word. Die prosedure sluit ook die invoer van hul besonderhede en name in die USRR in. In hierdie geval dien titelvraestelle as 'n integrale element van die register. Deur die verpligte registrasie van die reg op eiendom te slaag, elimineer die behoefte om die transaksie afsonderlik reg te stel. Die doeltreffendheid van laasgenoemde vandag word oor die algemeen bevraagteken, wat deur 'n aantal kenners as redelik redelik erken word.

staatsregistrasie van regte op vaste eiendom en transaksies
staatsregistrasie van regte op vaste eiendom en transaksies

Betekenis van die prosedure in siviele sirkulasie

Nadat die staatsregistrasie van regte op vaste eiendom geslaag is, ontvang 'n persoon die enigstebewys van sy wettige vermoë om oor die voorwerp te beskik en te besit. Hierdie feit kan slegs in die hof betwis word. Dit beteken dat die beginsel van betroubaarheid van die prosedure in die wet verskans is. In hierdie geval is dit moontlik om die geregistreerde reg self te betwis, maar nie die rekord daaroor nie. Die hoofprobleem in die bepaling van die rol van die rekeningkundige prosedure in die sfeer van regulering van die betrokke burgerlike verhoudings is die regsaard daarvan. Staatsregistrasie van regte op vaste eiendom en transaksies daarmee word deur 'n gemagtigde liggaam (federaal of territoriaal) uitgevoer. Hierdie aktiwiteit het 'n administratiewe aard en dien as 'n element van die meganisme vir die implementering van uitvoerende gesag. In die uitvoering van hul funksies, spreek die liggame wat die staatsregistrasie van regte op vaste eiendom uitvoer, openbare regsbelang uit. Om dit te doen, word hulle spesiale magte gegee. Terselfdertyd tree hulle op as 'n amptelike owerheid, van wie se optrede die implementering van die wettige aansprake en belange van ander entiteite wat nie mag het binne die raamwerk van hierdie verhoudings, sal afhang nie. Byvoorbeeld, dispute wat verband hou met staatsregistrasie van regte op vaste eiendom en transaksies daarmee word beskou as voortspruitend uit administratiewe regsverhoudinge. Die wetgewing maak voorsiening vir toepaslike aanspreeklikheid vir oortredings van die prosedure vir die uitvoer en slaag van die prosedure.

Wet van die gemagtigde liggaam

Volgens Art. 8, paragraaf 1 van die Burgerlike Wetboek, kan dit dien as 'n basis waarvolgens siviele verpligtinge en regte ontstaan. In hierdie geval is daarlogiese vrae. Kan die staatsregistrasie van regte op vaste eiendom as so 'n handeling beskou word? Dien hierdie prosedure as 'n basis vir die beëindiging, beperking of ontstaan van regsmoontlikhede met betrekking tot voorwerpe? In hierdie geval is dit raadsaam om na die Burgerlike Wetboek te verwys.

staatsregistrasie van regte op vaste eiendom
staatsregistrasie van regte op vaste eiendom

GK-norme

Die Burgerlike Wetboek noem nie dat staatsregistrasie dien as 'n algemene basis vir die ontstaan van siviele verpligtinge en regsgeleenthede, eiendomsregte, verpligtinge nie. Die Wet sê ook nie dat hierdie prosedure so 'n "vestigende" waarde het nie. Hieruit volg dat die wetgewer nie die handeling van die gemagtigde liggaam met wetsvormende krag verleen nie. Nietemin maak die Burgerlike Wetboek voorsiening vir gevalle wanneer die prosedure geassosieer word met die ontstaan van 'n wettige geleentheid om oor 'n voorwerp te beskik en te besit. Maar beide hierdie en ander norme verwys na die registrasie van regte wat ontstaan het. Dit beteken dat hulle as 'n voorwerp optree. Maar hiervoor moet hulle voor registrasie verskyn. Burgerlikes wat hierdie probleem bestudeer, gee aandag aan hierdie teenstrydigheid. So wys 'n aantal skrywers daarop dat, met 'n letterlike interpretasie van sommige norme, die gevolgtrekking gemaak kan word dat die regte vroeër bestaan het, voordat die applikant by die registrasie-owerheid aansoek gedoen het.

Bevoegdhede van owerhede

Staatsregistrasie van transaksies en regte word deur die Federale Diens uitgevoer. Dit is onder die jurisdiksie van die Ministerie van Justisie. Daar is ook 'n staatregistrasie van regte op vaste eiendom in die MFC (Multifunksionele sentrums). Hierdie liggame het verskeie magte. Onder hulle:

 1. Uitvoering van staatsregistrasie van regte op vaste eiendom en transaksies daarmee op die wyse en gevalle gespesifiseer in die wetgewing van die Russiese Federasie.
 2. Koördinering van werk aan die stigting van rekeningkundige liggame, beheer oor hul aktiwiteite.
 3. Verseker nakoming van die prosedure vir die instandhouding van die USRR, die organisasie en funksionering van die stelsel van hierdie register in elektroniese vorm.
 4. staat registrasie van regte op vaste eiendom wat is dit
  staat registrasie van regte op vaste eiendom wat is dit

Aard van aktiwiteit

Die funksionering van gemagtigde instansies word uitgevoer deur die uitreiking van regshandelinge wat die beëindiging, verandering of ontstaan van regsverhoudings met betrekking tot vaste eiendom bepaal. Hierdie aktiwiteit sluit 'n stel aksies in. Hulle is daarop gemik om die wettigheid en geldigheid van die geregistreerde reg, sowel as die erkenning daarvan, te verifieer.

Hoofstappe

Die prosedure vir staatsregistrasie word deur die wet vasgestel. Volgens paragraaf 13 sluit die prosedure 5 fases in:

 1. Aanvaarding van dokumente wat verskaf word vir registrasie van transaksies en regte.
 2. Reglike omsigtigheidsondersoek van vraestelle.
 3. Vaststelling van die afwesigheid van teenstrydighede tussen die geregistreerde en geëisde regte op die eiendom en ander gronde, waarvolgens registrasie geweier of die prosedure opgeskort kan word.
 4. Voer inligting in die USRR in.
 5. Maak inskrywings in titelaktesdokumente en uitreiking van sertifikate.
 6. staatsregistrasie van regte op vaste eiendom in die MFC
  staatsregistrasie van regte op vaste eiendom in die MFC

Kenmerke

Staatsregistrasie word geïmplementeer deur die relevante inligting in die Unified Register in te voer, wat transaksies en regte op vaste eiendom in ag neem. Sertifisering van die uitgevoer prosedure word uitgevoer deur 'n sertifikaat aan 'n burger uit te reik. Wanneer transaksies en kontrakte met betrekking tot vaste eiendom geregistreer word, word sertifisering uitgevoer deur 'n spesiale inskrywing op papier te maak, wat die inhoud van die regsverhouding uitdruk. Dit kan byvoorbeeld 'n kontrak wees.

Staatregistrasie van regte op vaste eiendom: dokumente

Om die prosedure te begin, moet jy 'n aansoek by die gemagtigde liggaam indien. In ooreenstemming met Art. 16 en 17 van bogenoemde Wet, moet ander dokumente daaraan geheg word. Dit sluit veral in:

 • Wete uitgereik deur openbare owerhede of territoriale selfregering binne hul bevoegdheid.
 • Kontrakte en ander dokumente wat die sluiting van eiendomstransaksies in ooreenstemming met die wet aandui.
 • Vornisse wat in werking getree het.
 • Sertifikaat van Erfenis.
 • Ander handelinge wat die oordrag van regte op vaste eiendom aan die aansoeker vanaf die vorige eienaar aandui. Hulle moet opgestel word op die wyse wat deur die wet voorgeskryf word.
 • Bewyse van die privatisering van residensiële persele in ooreenstemming met huidige regulasies.
 • staatsregistrasie van regte opEiendom is privatisering
  staatsregistrasie van regte opEiendom is privatisering

Belangrike oomblik

Een van die voorwaardes vir die staatsregistrasie van die reg op vaste eiendom is die betaling van die staatsbelasting deur die aansoeker. Hierdie betaling moet gemaak word voor die aanvang van die prosedure. In hierdie geval word 'n dokument wat die feit van betaling (kwitansie) bevestig, by die aansoek aangeheg en ander dokumente wat deur die belanghebbende persoon verskaf word. Die bedrag van die staatsbelasting vir staatsregistrasie word bepaal deur die Belastingkode. Die prosedure vir invordering en daaropvolgende oordrag na die begroting word deur die Regeringsbesluit bepaal. U kan 'n pakket dokumente persoonlik by die gemagtigde liggaam indien. Die wetgewing laat ook die voorsiening van die nodige dokumente deur die verteenwoordiger van die belanghebbende persoon toe. In hierdie geval word 'n volmag vereis, wat die beskikbaarheid van toepaslike magte sal aandui. Hierdie dokument moet genotariseer word.

Aanbeveel: