Logo af.techconfronts.com
Die metode van belastingwet en sy kenmerke
Die metode van belastingwet en sy kenmerke
Anonim

Belastingreg is die belangrikste tak van regspraak in terme van die bestudering van die sfeer van belastingregsverhoudinge, opleiding van personeel daarvoor, sowel as die implementering van die staat se prioriteite op die gebied van die regulering van hierdie kommunikasie. Wat is die kenmerke van die onderwerp en metode van hierdie bedryf? Wat is die nuanses in die interpretasie van hierdie terme?

Belastingwet metode
Belastingwet metode

Wat is belastingwetgewing?

Voordat ons die metode van belastingwetgewing oorweeg, kom ons kyk na wat hierdie regstak is. Die ooreenstemmende term kan in 3 verskillende kontekste verstaan word:

- as 'n akademiese dissipline;

- as 'n tak van wetenskap;

- as 'n afdeling van nasionale wetgewing.

Middele en metodes van interpretasie van belastingwetgewing
Middele en metodes van interpretasie van belastingwetgewing

Al hierdie interpretasies van die konsep van "belastingreg" is onderling verbind. Dus, die ooreenstemmende akademiese dissipline en tak van wetenskap bestudeer eerstens die gemerkte afdeling van die nasionale reg. Op sy beurt hang die publikasie van regulatoriese wetgewing, sowel as wetstoepassingspraktyk grootliks af van die kwalifikasies van prokureurs, wat grootliks in opvoedkundige instellings verwerf word, sowel as die vlak van wetenskaplikeuitwerking van sekere probleme wat verband hou met belastingwetgewing.

Onderwerp van belastingwet

Daar kan op gelet word dat vir al 3 interpretasies van die ooreenstemmende term, 'n gemeenskaplike onderwerp kenmerkend is: 'n stel regsverhoudinge wat gevorm word met die deelname van staatsliggame en belastingbetalers in die status van individue of regsentiteite. Die onderwerp van hierdie regsverhoudinge kan die prosedure wees vir die opstel, berekening, oordrag na die begroting, sowel as die invordering van verskeie belastings, sowel as die uitoefening van beheer oor die betaling daarvan en die implementering van aanspreeklikheidsmaatreëls vir oortredings van die betrokke tak van wetgewing.

Probleme van die belastingwetmetode
Probleme van die belastingwetmetode

Die ooreenstemmende regsverhouding kan dus:

- moet op die vlak van wetenskaplike dissipline nagevors word;

- weerspieël in onderrigmateriaal;

- wees onderhewig aan belastingwette.

Hierdie tipe kommunikasie kan uitgevoer word deur verskeie metodes van belastingwetgewing te gebruik. Kom ons bestudeer hul besonderhede.

Die kern van belastingwetmetodes

Die metode van belastingreg is, in ooreenstemming met die tradisionele benadering, 'n stel regsmeganismes wat sekere vakke in verskillende mate toelaat om die onderwerp van belastingreg te beïnvloed. Byvoorbeeld, verteenwoordigers van die wetenskap - om regsverhoudinge te bestudeer, onderwysers - om dit te interpreteer binne die raamwerk van die akademiese dissipline, die wetgewer - om in regulasies te besin

Kom ons bestudeer hoe die betrokke metode verstaan kan word in die konteks van die oorweging daarvan as 'n afdelingnasionale wet.

Die belastingwetmetode word gewoonlik gekenmerk as
Die belastingwetmetode word gewoonlik gekenmerk as

Metode in die konteks van nasionale reg

In die toepaslike konteks word die metode van belastingreg gewoonlik gekenmerk as die benadering van die wetgewer tot die regulering van verskeie regsverhoudinge op die gebied van belasting en fooie. Dit kan wees:

- publiekreg;

- siviel.

In die eerste geval pas die wetgewer die meganismes toe wat deur die huidige regulatoriese wetgewing vasgestel is om sekere persone te verplig om aan belastingbetalingsbevele te voldoen. Die imperatiewe metode van regulering van regsverhoudinge is dus betrokke. In die tweede word die optrede van die wetgewer hoofsaaklik gereduseer tot aanbevelings en goedkeurings. Trouens, 'n dispositiewe metode word in belastingreg geïmplementeer, waarvolgens sekere subjekte van regsverhoudinge die geleentheid het om die manier van gedrag in sekere kommunikasie te kies.

Kom ons kyk na die sleutelkenmerke wat die metode in belastingreg kenmerk.

Tekens van die belastingwetmetode

In die eerste plek het dit 'n publiekregtelike karakter. Die belastingverpligtinge van burgers en organisasies word gereguleer op die vlak van federale, streeks- en munisipale wetgewing, wat, in terme van die regulering van die hoofkommunikasie, van 'n normatiewe aard is. Dit word eerstens verklaar deur die feit dat die invordering van belasting 'n sleutelprosedure is in terme van die vorming van die staatsbegroting, die materiële ondersteuning van die hoofinstellings van die staat. Hierdie kenmerk van die begrip van die essensie van die relevante betalingsbepaal vooraf die ontstaan van die prioriteit van openbare belange bo private. Verpligtinge om belasting te betaal word dus gelykop op alle burgers opgelê, en belastingvoordele word op 'n regulatoriese wyse vir persone met dieselfde status bepaal.

Kies belastingwetmetode

Die spesifieke metode van belastingwetgewing is belangrik vanuit die oogpunt van die keuse deur die staat van die mees doeltreffende meganismes om te verseker dat burgers hul verpligtinge nakom om sekere betalings na die begroting oor te dra. In hierdie geval kan die prioriteit die gebruik wees van presies daardie benaderings wat as noodsaaklik gekarakteriseer kan word, wat die uitreiking van bindende instruksies vir belastingbetalers deur die bevoegde owerhede behels.

Die verhouding van imperatiewe en dispositiewe meganismes

Terselfdertyd kan die verhoging van die doeltreffendheid van die bestuur van regsverhoudinge op die gebied van die betaling van belasting aan die begroting vereis dat die regering ook siviele meganismes gebruik. Die studie van die mate van hul invloed kan ingesluit word in die probleem van die metode van belastingreg, wat relevant is vir beide die sfeer van praktiese wetgewing, en veral vir die veld van wetenskaplike navorsing.

Die manier waarop dispositiewe en imperatiewe benaderings gekorreleer moet word, word bepaal deur baie faktore in ag te neem wat dikwels slegs na die implementering en toepassing van wetlike norme geopenbaar word. Hulle kan sosio-ekonomies, institusioneel van aard wees, vooraf bepaal deur interne prosesse of, byvoorbeeld, deur buitelandse beleid.

Prioriteit van die imperatiefmetode

Maar, op een of ander manier, in die Russiese regstelsel, het 'n situasie ontwikkel waarin dwingende metodes van belastingwetgewing steeds groter prioriteit geniet. Hierdie of daardie onderwerp van regsverhoudinge ontvang dus publieke of persoonlike - maar op die wyse wat deur regulatoriese wetgewing voorgeskryf word, instruksies rakende hul optrede in die konteks van die nakoming van verpligtinge om belasting en fooie aan die begroting te betaal.

Betekenis van dispositiewe metode

Indien nodig, pas die wetgewer verskeie metodes toe om die norme van belastingreg te interpreteer, stel dit vas in aanbevelings en verklarende dokumente, indien die regsnorme in sekere bepalings van die wetgewing dispositief is. In sommige gevalle kan hierdie benadering selfs meer effektief wees as verpligte regulering. As 'n reël word dit beoefen as een of ander tipe kommunikasie moeilik is om op die vlak van federale regulasies te reguleer.

Metode van belastingreg en sy kenmerke
Metode van belastingreg en sy kenmerke

In hierdie geval pas die bevoegde owerhede - meestal die Federale Belastingdiens, sekere maniere en metodes toe om die norme van belastingwetgewing te interpreteer, waarna hulle die resultate van die werk wat gedoen is in briewe en ander regshandelinge vasstel wat word op die voorgeskrewe wyse gepubliseer. In baie gevalle word die inhoud van sulke dokumente in die eerste plek deur belastingbetalers oorweeg, terwyl die voorskrifte van federale regulasies nie de facto as regulatoriese toegepas word nie, hoewel dit groot regskrag het.

Dispositiewe norme in die federalewetgewing

Daar is federale regulasies in Russiese wetgewing wat dispositief in hul wetlike aard is. Dit is byvoorbeeld die bepalings van die Belastingkode oor die keuse van 'n belastingstelsel deur entrepreneurs. Met dien verstande dat die aktiwiteit van die firmas wat hulle stig aan sekere kriteria in terme van omset en aantal personeel voldoen, kan hulle veral volgens die vereenvoudigde stelsel werk en dus aansienlik minder belasting betaal as in die geval van werk volgens die algemene metode van belasting.

Op hul beurt, wanneer die prosedure vir die berekening van die bedrae van spesifieke betalings aan die begroting bepaal word, gebruik die metodes van belastingwet net dieselfde dwingende meganismes: die relevante regsreëls skryf voor hoe die belastingbasis, koers, belastingtydperk en ander voorwaardes vir die oordrag van betalings na die staatsbegroting.

Oor die algemeen word die regulering van regsverhoudinge op die gebied van belasting en fooie gereguleer op die vlak van die federale wetgewing van Rusland. Maar opsies is moontlik waarin die metode van belastingreg en sy kenmerke bepaal sal word op grond van die norme van streeksregsbronne. Kom ons oorweeg hierdie nuanse in meer besonderhede.

Besonderhede van die onderwerp en metode van belastingreg
Besonderhede van die onderwerp en metode van belastingreg

Metodes van belastingwetgewing in die raamwerk van die toepassing van streekswetgewing

Inderdaad, die grootste deel van die norme wat die prosedure reguleer vir die nakoming deur burgers en organisasies van verpligtinge in terme van die betaling van belasting en fooie, word op die vlak van federale regshandelinge gevestig - hoofsaaklik die Belastingkode van die Russiese Federasie. Maar in 'n aantalgevalle, moet die bepalings van die Belastingkode van die Russiese Federasie aangevul word deur die norme wat deur die owerhede van die Russiese streke aanvaar is.

Byvoorbeeld, hierdie kenmerk kenmerk die regulering van die betaling van belasting op eiendom van individue wat deur vaste eiendom verteenwoordig word. Die prosedure vir die berekening van die ooreenstemmende betaling in terme van sy hoofkomponente word bepaal op die vlak van die Belastingkode van die Russiese Federasie. Maar 'n aantal sleutelelemente van die eiendomsbelasting word bepaal met inagneming van plaaslike regsreëls. Dus, tot op 'n sekere punt, is dit die owerhede van die samestellende entiteit van die Russiese Federasie wat bepaal of die ooreenstemmende betaling op grond van die voorraad- of kadastrale waarde van vaste eiendom bereken sal word. Op hul beurt, ongeag watter spesifieke opsie die streekowerhede kies, stel hulle ook die tariewe vir die betrokke belasting vas - maar binne die perke wat in die Belastingkode van die Russiese Federasie gestel word.

Die verhouding van streeks- en federale wetgewing wanneer 'n metode van belastingwetgewing gekies word

Dus, vanuit die oogpunt van die werking van streeksbronne van norme, sal die metode van belastingwetgewing so noodsaaklik wees asof federale wetgewing toegepas word: belastingbetalers wat in die ooreenstemmende streek geregistreer is, sal vereis word om die bepalings te volg van die wetgewing wat in die samestellende entiteit van die Russiese Federasie goedgekeur is. Op sy beurt, vanuit die oogpunt van die Belastingkode van die Russiese Federasie, kan die norme wat eerstens die skema vir die berekening van eiendomsbelasting bepaal, en tweedens die koers daarvoor, slegs toegepas word as die spesifieke bepalings van die bronne van die wet wat hierdie elemente van betaling vasstel, nie deur die streekswetgewer aanvaar nie.

Bepaal of'n spesifieke metode van belastingwetgewing wat in sommige gevalle eintlik noodsaaklik is op federale vlak, is slegs moontlik indien die patrone van korrelasie van die relevante regsreëls met dié wat op streeksvlak aanvaar is, geïdentifiseer word. Dus, vanuit die oogpunt van die Belastingkode van die Russiese Federasie, word sekere norme slegs aanvaar as die bepalings wat dieselfde sfeer van betrekkinge reguleer nie deur die owerhede van die samestellende entiteite van die Russiese Federasie aanvaar word nie. Op sy beurt kan streekswetgewing in hierdie geval beskou word as 'n bron van verpligte norme gelykstaande aan federale norme, ten spyte van die feit dat die regskrag daarvan laer is as dié van die Belastingkode.

Metodes van interpretasie van belastingregnorme
Metodes van interpretasie van belastingregnorme

Normatiwiteit van regshandelinge in belastingreg

Dit sal nuttig wees om nog een aspek van die toepassing van die metode in belastingreg te bestudeer: die normatiewe aard van die bepalings van wette wat deur owerhede uitgereik is. Die metode van belastingreg word gewoonlik gekenmerk as 'n manier om regsverhoudinge te reguleer deur net dieselfde regulatoriese bronne wat deur federale of streekwette verteenwoordig word, in sommige gevalle - deur regsbronne.

Op sy beurt kan die ooreenstemmende metode in baie gevalle ook deur nie-normatiewe bronne voorgestel word. Hulle word ook deur die owerhede uitgereik, maar hul optrede is gerig op 'n sekere kring van mense of selfs 'n spesifieke burger of organisasie. So 'n bron kan byvoorbeeld 'n bevel wees om 'n belasting te betaal wat nie betyds deur een of ander persoon oorgedra is nie, as gevolg waarvan 'n agterstallige skuld gevorm het. Enige voorskrif van die toepaslike tipe - of dit nou 1 in 'n ry is, 2 of 3(belastingreg, onderwerp, metode, plek, die bronne daarvan kan dus op die vlak van nie-normatiewe handelinge bepaal word) moet gebaseer wees op die bepalings, op sy beurt, van normatiewe regshandelinge. Dit wil sê, wees wettig en redelik.

Albei meganismes vir die bestuur van regsverhoudinge op die gebied van belasting en fooie - normatief en nie-normatief, is dus ook nou verwant.

CV

So, ons het die besonderhede van die onderwerp en metode van belastingwet bestudeer. In die eerste plek, wat saak maak, is die konteks waarin hulle beskou word – wetenskaplik, opvoedkundig of institusioneel-wetlik. Wat die onderwerp van belastingwet betref, behou dit sy integriteit in al 3 kontekste.

Op sy beurt sal die metode van die betrokke vertakking van die reg verskil na gelang van wie dit gebruik word - 'n navorser, onderwyser of wetgewer. Die gebruik daarvan sal die volgorde van aksies van hierdie of daardie onderwerp van kommunikasie vooraf bepaal. Byvoorbeeld, as dit 'n wetgewer is, sal in ooreenstemming met die gekose metode van belastingwetgewing - imperatief of dispositief, die bepalings van normatiewe handelinge wat deur owerhede uitgereik is om regsverhoudinge op die gebied van die betaling van belasting en fooie te reguleer, gevorm word.

Gewilde onderwerp