Logo af.techconfronts.com

Posbeskrywing van 'n senior rekenmeester: funksionele pligte en amptelike regte, verantwoordelikheid, voorbeeld

INHOUDSOPGAWE:

Posbeskrywing van 'n senior rekenmeester: funksionele pligte en amptelike regte, verantwoordelikheid, voorbeeld
Posbeskrywing van 'n senior rekenmeester: funksionele pligte en amptelike regte, verantwoordelikheid, voorbeeld
Anonim

'n Senior rekenmeester is 'n spesialis wat sorg vir boekhouding vir die finansiële en ekonomiese aktiwiteite van 'n onderneming. Hy beheer hoe ekonomies die organisasie materiaal, arbeid en ander soorte hulpbronne gebruik, terwyl hy die eiendom van die maatskappy in stand hou. Rekeningkundige ondervinding word vereis vir hierdie pos.

Hierdie posisie is nie die laaste trap van die loopbaanleer nie. By die opdoen van ondervinding en bykomende opleiding, kan 'n spesialis staatmaak op die pos van finansiële direkteur. Meer gedetailleerde inligting is vervat in die posbeskrywing van 'n senior rekenmeester. Jy kan al die inligting wat jy nodig het in hierdie voorbeelddokument vind.

Regulasies

Die spesialis word deur die direkteur van die maatskappy aangestel op aanbeveling van die hoofrekenmeester, aan wie hy daarna moet rapporteer. Hierdie werknemer behoort tot die professionele kategorie. Om hierdie werk te kry, moet die aansoeker 'n hoër ekonomiese ofprofessionele onderwys. Boonop moes hy vir minstens twee jaar in 'n relevante pos in die rekeningkundige veld gewerk het.

Posbeskrywing van 'n senior rekenmeestermonster
Posbeskrywing van 'n senior rekenmeestermonster

Soos vermeld in die posbeskrywing van 'n senior rekenmeester, is hy verplig om rekeningkundige reëls, regulasies en regshandelinge, sowel as instruksies en aanbevelings wat direk met verslagdoeningswerk en rekeningkunde verband hou, in ag te neem, terwyl hy sy werk uitvoer.. Hy moet ook organisatoriese, administratiewe en ander dokumente van die organisasie, plaaslike wette en reëls van die instansie waar hy werksaam is, in ag neem.

Verantwoordelik vir wat?

Hierdie werknemer is verantwoordelik om te verseker dat alle werk wat deur hoër bestuur aan hom opgedra is, betyds en op die regte vlak van geh alte voltooi moet word. Hy moet die nakoming van arbeid en uitvoerende dissipline monitor. Boonop aanvaar die posbeskrywing van 'n senior rekenmeester dat hierdie werknemer verantwoordelik is vir die bewaring van maatskappyinligting en dokumente wat inligting bevat onderhewig aan handelsgeheime of ander vertroulike data.

Posbeskrywings van die hoofrekenmeester van LLC
Posbeskrywings van die hoofrekenmeester van LLC

Dit sluit ook die persoonlike data van alle ondergeskikte werknemers in wat aan hom verskaf is vir die uitvoering van sy pligte. Hy handhaaf en verseker dat die norme van arbeidsdissipline, orde en nakoming van die reëls van die maatskappy nagekom word.

Kennis

Die posbeskrywing van 'n senior rekenmeester aanvaar dat 'n werknemer, begin omsy pligte, is hy vertroud met die huidige wetgewing van die land rakende rekeningkunde, die basiese beginsels van siviele reg, asook met finansiële, ekonomiese en belastingwetgewing. Hy moet die metodologiese en regulatoriese dokumentasie bestudeer wat sy aktiwiteite raak.

Posbeskrywings van die hoofrekenmeester van 'n begrotingsinstelling
Posbeskrywings van die hoofrekenmeester van 'n begrotingsinstelling

Daar word van werknemers vereis om die organisasie van rekeningkunde, die reëls vir die implementering daarvan, etiese kodes, korporatiewe bestuursmetodes, alle soorte rekeningkunde te ken, insluitend statistiese, belasting en bestuur. Boonop moet hy, volgens die posbeskrywing van 'n senior rekenmeester, homself vergewis van die profiel, spesialisasie en struktuur van die maatskappy waar hy werksaam is, die vooruitsigte en strategieë vir die ontwikkeling daarvan bestudeer.

Ander kennis

Die spesialis moet weet hoe rekeningkundige bedrywighede korrek uitgevoer word, en die organisasie van die sirkulasie van dokumentasie vir rekeningkundige areas, hoe tekorte, debiteure en ander verliese van rekeninge afgeskryf word. Hy moet verstaan hoe om die aanvaarding, plasing, berging en besteding van die maatskappy se finansiële spaargeld, voorraad en alles anders wat nodig is vir ouditering en belastinginspeksies te verwerk. Hy is verplig om te bestudeer hoe finansiële berekeninge korrek gemaak word, watter belastingvoorwaardes bestaan, hoe om voorraad behoorlik te doen, rekeninge met krediteure en debiteure te vereffen, tjeks en hersiening van dokumentasie uit te voer.

Voorbeeld posbeskrywing vir hoofrekenmeester
Voorbeeld posbeskrywing vir hoofrekenmeester

Die posbeskrywings van die hoofrekenmeester van 'n LLC is gebaseer op die feit dat hy die metodes ken om die ekonomiese en finansiële aktiwiteite van 'n organisasie te ontleed, hoe individuele entrepreneurs, OJSC en LLC geregistreer is, hoe om behoorlik te stoor rekeningkundige dokumentasie en inligting te beskerm. Die spesialis moet voortdurend die gevorderde buitelandse en binnelandse ervaring in die organisering van rekeningkunde monitor. Daar word ook aanvaar dat hy die organisasie van produksie, ekonomie, bestuur, wetgewing op die regte vlak ken, teoretiese en praktiese vaardighede het in die gebruik van rekenaartegnologie.

Functions

Die posbeskrywing van 'n senior rekenmeester volgens die professionele standaard veronderstel dat die volgende funksies aan hom opgedra word, naamlik die uitvoering van werk wat verband hou met die organisasie en rekordhouding in die gebied van die maatskappy wat aan toevertrou is hom. Sy arbeidsfunksies sluit ook die bestuur van ondergeskikte werknemers van hierdie departement, die organisasie van hul aktiwiteite in. Hy moet verseker dat data oor besigheidstransaksies, batevloei, inkomste en uitgawes, nagekomde verpligtinge in rekeningkundige rekeninge ingevoer word, en dit akkuraat en betyds doen.

Verantwoordelikhede

Die hoofrekenmeester se hoofverantwoordelikhede sluit in die voorbereiding van inligting oor die maatskappy se aktiwiteite sodat dit gebruik kan word om verslae op te stel, die veiligheid van dokumentasie te monitor, die uitvoering daarvan in ooreenstemming met norme en standaarde uit te voer, vir verdere oordra na die argief.

posbeskrywing van 'n senior rekenmeester volgens professionele standaard
posbeskrywing van 'n senior rekenmeester volgens professionele standaard

Hyis verplig om primêre dokumentasie te aanvaar en te beheer, asook om dit vir rekeningkunde voor te berei. Hierdie werknemer is besig met die vervaardiging en instandhouding van rekeningkunde, wat beteken belastingbedrywighede, fooie aan begrotings, betalings aan finansiële instellings, betaalstaat, ensovoorts. Hy rekonsilieer data met eksterne organisasies wat verband hou met finansiële transaksies, voer werk uit aan kontroles wat deur staatsagentskappe uitgevoer word om rekeningkunde te beheer.

Ander funksies

'n Werknemer kan die verantwoordelikheid opgedra word vir die ontwikkeling van werkplanne van rekeninge, vorme van primêre dokumentasie wat gebruik word om die maatskappy se besigheidsaktiwiteite te formaliseer. Dit is hierdie werknemer wat betrokke is by die bepaling van die basiese metodes en tegnieke van rekeningkundige en tegnologiese verwerking van dokumente van die organisasie. Die pligte van die hoofrekenmeester van 'n onderneming sluit in die vorming, instandhouding en berging van 'n databasis, die gebruik en verslagdoening daarvan.

Verantwoordelikhede van die hoofrekenmeester van die onderneming
Verantwoordelikhede van die hoofrekenmeester van die onderneming

Hy moet betrokke wees by die ontwikkeling van aktiwiteite wat help om werknemers op laer vlak op te voed oor hoe om finansiële dissipline behoorlik te handhaaf en maatskappyhulpbronne te ontgin. Hy neem deel aan die vorming van 'n inligtingstelsel vir verslagdoening en rekeningkunde, in ooreenstemming met die norme en standaarde. En neem ook deel aan finansiële ontleding en skepping van belastingbeleid gebaseer op die versamelde data, deur middel van interne oudit in die maatskappy. Hy ontwikkelplanne oor hoe om die doeltreffendheid van die organisasie te verbeter, verliese en nie-produksiekoste in die maatskappy te verminder.

Ander pligte

Die posbeskrywings van die hoofrekenmeester van 'n begrotingsinstelling sluit gewoonlik so 'n item in soos die verpligting om die maatskappy se bestuur, sy ouditeure, beleggers, krediteure en ander belangstellendes van inligting en verslagdoening rakende die maatskappy se rekeningkundige aktiwiteite te voorsien.

Amptelike regte van die hoofrekenmeester
Amptelike regte van die hoofrekenmeester

Hierdie werknemer behoort deel te neem aan die ekonomiese ontleding van die organisasie se aktiwiteite om reserwes binne die maatskappy te ontdek, besparings te beheer en 'n beter werkvloei te ontwikkel. Daarbenewens sluit sy verantwoordelikhede die bekendstelling van moderne metodes en vorme van rekeningkunde in, met inagneming van moderne tegnologiese en teoretiese ontwikkelings en beste praktyke op hierdie gebied. Dit hou hom besig met die formulering van die ekonomiese lewering van take of hul spesifieke stadiums, wat opgelos word deur gebruik te maak van klaargemaakte projekte, rekenaars, toepassingsprogramme, algoritmes en ander hulpmiddels wat jou toelaat om stelsels te skep vir die verwerking van die nodige inligting.

Tasks

'n Voorbeeldposbeskrywing vir 'n hoofrekenmeester kan 'n klousule bevat wat bepaal dat die werknemer onderneem om metodologiese bystand aan maatskappywerknemers te verskaf met betrekking tot rekeningkundige kwessies. Die werknemer moet die tydige voorbereiding van verslagdoeningsdokumentasie wat verband hou met die uitvoering van die begroting, kosteberamings, alle tipes verslagdoening verseker. Hy moet ook verseker dat alle inligting en dokumente betyds aan die beherende staatsliggame gestuur word. Indien nodig, kan 'n werknemer by die werkplek gelaat word vir oortyd indien omstandighede dit vereis, maar slegs indien dit in ooreenstemming met toepaslike wetgewing is.

Regte

Die amptelike regte van die hoofrekenmeester sluit in die ontvangs deur die werknemer van al die dokumente en inligting wat hy nodig het om die take wat aan hom opgedra is, uit te voer. 'n Werknemer het die reg om met werknemers van ander departemente van die organisasie waar hy werksaam is, en met verteenwoordigers van derdeparty-organisasies te kommunikeer, indien nodig om operasionele kwessies op te los, maar sy optrede moet nie verder gaan as sy bevoegdheid nie. Die werknemer het ook die reg om die belange van die maatskappy in derdeparty-instellings te verteenwoordig oor kwessies wat direk met sy aktiwiteite verband hou.

Verantwoordelikheid

Die posbeskrywing van die hoofrekenmeester van 'n instelling veronderstel dat 'n werknemer administratiewe, materiële, dissiplinêre en strafregtelike aanspreeklikheid vir sy optrede kan dra. Hy kan geroep word vir versuim om sy pligte na te kom, insluitend vir die ignorering van die bestuurs- en metodologiese dokumentasie van die instelling. As hy die bevele van sy meerderes ignoreer, sy magte misbruik of maatskappyhulpbronne vir persoonlike doeleindes uitbuit. Hy is verantwoordelik vir die verskaffing van vals data oor die werk wat verrig is, vir die oortreding van arbeidsdissipline. Hy is daarvoor verantwoordelik dat sy ondergeskiktes die arbeid oortreedissipline en maatskappyreëls.

Gevolgtrekking

Al die inligting wat nodig is vir 'n werknemer om hul pligte te begin uitvoer, is vervat in die posbeskrywing van 'n senior rekenmeester. Hierdie voorbeelddokument verskaf slegs algemene inligting, wat kan wissel na gelang van die aktiwiteite van die maatskappy waar die persoon in diens is, sy grootte en ligging. Daarbenewens hang alles ook af van die staat, die behoeftes van die bestuur vir 'n spesialis in een of ander rigting, en baie ander faktore. Dit is belangrik dat hierdie regsdokument streng in ooreenstemming met die huidige wetgewing van die land opgestel moet word, en op geen manier verder as die wet gaan nie.

Die werknemer het die reg om sy pligte te begin slegs na die ooreenkoms van hierdie dokument met die hoër bestuur. Met ander woorde, eers na 'n duidelike omskrywing van presies watter vereistes aan die aansoeker vir hierdie pos gestel word, oor watter vaardighede en kennis hy moet beskik, en ook na versekering dat hy vertroud is met sy pligte, regte en verantwoordelikhede, kan hy begin werk. Dit word aanbeveel om hierdie kwessie baie noukeurig te koördineer sodat daar in die toekoms geen probleme en misverstande met hoër bestuur sal wees nie. Die werknemer moet duidelik verstaan wat sy rol in die maatskappy is en wat van hom vereis word. En verstaan ook duidelik die mate van verantwoordelikheid vir die werk wat verrig word.

Gewilde onderwerp